كليت يا واسطه ايزو شصت الي ايزو پنجاه و تعدادی میله و تیغه برش تراشکاری

880000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809983730100565
شماره آگهی:
140009460000259246
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نجف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده

درپرونده كلاسه 981072 اجرايي وبه موجب دادنامه 0853-980 صادره ازشعبه اول عمومي نجف آباد محكوم عليه اجرايي حسین یوسفی نجف آبادی فرزند ابراهیم محكوم است به پرداخت925/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 31/737/300ريال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر از تاریخ 98/04/30 لغایت اجرا درحق محكوم له امیر کیماسی فرزند محمد ومبلغ46/250/000 ريال نيم عشردولتي درحق صندوق دولت كه ازطريق اجراي احكام مدني شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري منتخب آقاي مهدی کسائی به شرح ذيل ارزيابي گرديده است .

1- كليت يا واسطه ايزو شصت الي ايزو پنجاه ده عدد به ارزش تقريبي 880000000 ريال2-ميله درنا مخصوص تراشكاري سه عدد 165000000 ريال 3-دو عدد تيغه برش تراشكاري هشت ضلعي هر عدد 16500000 ريال به سرجمع 33000000 ريال 4-تعداد سي وپنج عدد تيغه برش در سايزهاي مختلف هر عدد 1650000 ريال به سر جمع 577500000 ريال 5- تعداد پنجاه عدد كلت به ارزش تقريبي 9900000 ريال به سر جمع 495000000 ريال 6- تعداد پانزده عدد تيغه برش در سايزهاي متفاوت قيمت هر عدد 16500000 ريال به سرجمع 247500000 ريال

كه باتوجه به مراتب فوق وعدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسي،اموال توقيف شده ازطريق اجراي احكام حقوقي نجف آباد ودرتاريخ1400/11/09 ساعت 9:30 صبح ودرهمان محل اجراي احكام به فروش ميرسد،برنده مزايده شخصي است كه ازقيمت كارشناسي بالاترين قيمت را انتخاب کند و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند كه 10% قیمت پایه کارشناسی را طی چک ضمانتی بانکی در وجه اجرای احکام واریز کرده و بهمراه داشته باشند و چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقررنسبت به واريزمابقي آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده باكسرهزينه بنفع صندوق دولت ضبط ومزايده مجدداًتكرارميگردد ضمناًخريدارميتواندظرف پنج روزقبل ازمزايده ازمال / اموال / ملك موردنظربازديدبعملآورد.

دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري نجف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09 ساعت 9:30