كرمانشاه- كوزران- بلوار اصلي، روبروي بانك ملت ابتداي خيابان مرصاد – نبش كوچه ياسين

رایگان

توضیحات

140150920001667271

140250460000120724
اجراي احكام شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

درخصوص پرونده  کلاسه 0200248 صادره از شعبه  10 اجرای احکام مدنی شهرستان کرمانشاه له  خانم طوبی عمر ملی فرزند جهانگیر و علیه کامبیز شیرین بیانی فرزند علیداد ، کاوه شیرین بیانی فرزند علیداد با موضوع فروش یک باب مغازه واقع در کوزران ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد  ملک غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 136 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.

مشخصات مال غیر منقول:

احتراماً به استحضار ميرساند حسب دستور جنابعالي بابت قرار كارشناسي پرونده شماره 140250920001667271 و شماره بايگاني 0200248 آن شعبه محترم، شكايت خانم طوبي عمر ملي (محكوم له) به طرفيت آقايان كامبيز و كاوه شيرين بياني (محكوم عليه) با موضوع ارزيابي يك واحد ملك تجاري، اينجانب كارشناسان منتخب دادگستري با مراجعه به محل ملك واقع در كرمانشاه- كوزران- بلوار اصلي، روبروي بانك ملت ابتداي خيابان مرصاد – نبش كوچه ياسين نظريه كارشناسي خود را به شرح زير ارائه مي­نماييم.

الف)- خواسته دادگاه:

ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي مراجعه به محل و بررسي و معاينه دقيق محل متنازع فيه وصف مال غير منقول، قيمت آن را اعلام نماييد.

ب) گردش كار:

1- مشخصات ثبتي ملك :

ملك مورد نظر به آدرس فوق الذكر داراي يك فقره سند رسمي دفترچه اي، پلاك ثبتي 783 فرعي از 1 فرعي از 370 اصلي بخش سه حومه كوزران به مساحت 48/95 متر مربع در طبقه همكف با كاربري تجاري كه پنج دانگ مشاع از شش دانگ، به نام آقاي عليداد شيرين بياني فرزند علي مراد و يك دانگ مشاع از شش دانگ، به نام آقاي كاوه شيرين بياني فرزند عليداد مي باشد.

2- ملك مذكور با مساحت عرصه و اعيان 48/95 متر مربع، موقعيت جنوبي، نماي سيماني، داراي سازه فلزي و فاقد آيين نامه 2800، سقف طاق ضربي، كف موزاييك، درب فلزي، بدنه قسمت مشرف به خيابان كاشي و پوشش سقف و بدنه سمت كوچه گچ، با قدمت بيش از 25 سال در يك طبقه با كاربري تجاري كه توسط تيغه از هم جدا شده و به دو واحد تجاري تبديل شده است كه اسكلت ستون طبقه اول هم اجرا شده است داراي انشعابات آب، برق و گاز مستقل و ارتفاع 3/16 متر موجود مي­باشد.

لازم به ذكر است كه در روز بازديد مغازه تجاري خالي از فعاليت بود.

ج) نتيجه گيري:

ارزش شش دانگ مالكيت ملك فوق الذكر با در نظر گرفتن تمامي جميع جهات، موقعيت ملك و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي به ارگانها و سازمانها و ادارات مرتبط و يا اشخاص حقيقي و حقوقي، مقطوع 20000000000 ريال (بيست ميليارد ريال) برآورد و اعلام مي گردد.

 

مزایده برای روز دوشنبه مورخ   1402/9/6ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است. ضمناً مال مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/7/15  ارزیابی شده است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه هم کف اجرای احکام حقوقی ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10% بهای قیمت کارشناسی را تا قبل از شروع جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره IR740100004056012907595698 و شناسه واریز 955108156100010150920001667271 واریز و اصل قبض را تا قبل از شروع مزایده به این اجرا تحویل دهد و در صورت برنده مزایده شدن، در همان روز باقیمانده 10% قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است .محل برگزاری مزایده واقع در طبقه همکف دادگستری کل کرمانشاه در اجرای احکام مدنی می باشد .

دادورز شعبه  10 اجرای احکام مدنی کرمانشاه- سجاد نظری