كرمانشاه ،خيابان نوبهار،بربلواردكترنظري(گلنازسابق) روبروي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي طبقه سوم واحد5

رایگان

توضیحات

140150920000625285

140250460000129688
اجراي احكام شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

درخصوص پرونده اجرائی 0200017 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له یحیی صوفی و علیه لعبت السادات باقری موسوی دایر بر محکومیت به:

پرداخت مبلغ 5.351.718.000 ريال بابت اصل دعوا و متفرعات دعوا

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تایخ سررسید لغایت اجرای حکم

شعبه 6  اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیرمنقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند. که با ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه توسط نامبرده به شرح ذیل میباشد.

آدرس ملک:

كرمانشاه ،خيابان نوبهار،بربلواردكترنظري(گلنازسابق) روبروي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي طبقه سوم واحد5

 

مشخصات و توصیف ملک:

 

1-محل موردبازديدمجتمع مسكوني مشتمل برطبقه زيرزمين(منفي يك)وهمكف پاركينگ وطبقات اول الي هشتم مسكوني،هرطبقه شامل دو واحد،مجموعاً16آپارتمان موردبازديددرطبقه سوم واحدشمال غربي مجتمع مسكوني موصوف ،تحت پلاك ثبتي7270 فرعي از56اصلي مفروز ومجزي شده از3225فرعي ازاصلي مذكوربخش يك حومه حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك استان كرمانشاه به مساحت134.63مترمربع واقع درطبقه سوم شمالي،به انضمام انباري قطعه 12به مساحت2.72مترمربع واقع درپشت بام ،به انضمام پاركينگ اختصاصي قطعه12به مساحت9مترمربع واقع درطبقه همكف ،به مالكيت ششدانگ اعيان به نام آقاي محسن اسفندياري،باحدودات مندرج درسندمالكيت تك برگ به شماره سريال564556ب/90،باقدرالسهم ازمشاعات ومشتركات وحق استفاده ازعرصه ، بدون قدرالسهم ازعرصه(وقفي)طبق قانوم تملك آپارتمانها وآيين نامه اجرايي آن،درآدرس صدرالاشاره واقع گرديده است.

2-اسكلت بنا فلزي وسقف تيرچه وبلوك(فوم) ،نماي بيروني سنگ پلاك ونماي داخلي سفيدكاري ونقاشي وكناف درسقف به انضمام نورپردازي مناسب،دو خوابه وهال وپذيرايي باكف سراميك وآشپزخانه باكف سراميك وپوشش ديوارهاتا ارتفاع زيرسقف كاشي به انضمام كابينتMDFمرغوب،درب ورودي ضدسرقت ودربهاي داخلي HDF وپنجره هاUPVC،سيستم سرمايش كولرآبي وگرمايش پكيج ورادياتورآلومينيومي،راه دسترسي به طبقات آسانسورفعال وراه پله،داراي امتيازوكنتورآب مشترك وبرق وگازمستقل.

ارزش شش دانگ اعيان واحدآپارتمان مسكوني موصوف،باتوجه به موقعيت محلي ومكاني،دسترسي به تجهيزات شهري،وسايرمؤلفه هاي مؤثردرارزش گذاري،بدون احتساب ديون احتمالي به شهرداري وكميسيون ماده صدشهرداري وساير اشخاص حقيقي وحقوقي وبانكها،به صورت يكجا مبلغ47.120.500.000ريال(چهل وهفت ميلياردويكصدوبيست ميليون وپانصدهزارريال) اعلام مي گردد.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/6/21 کارشناسی و بمبلغ  مذکور ارزیابی شده است و مزایده برای مورخ 1402/9/7 ساعت 10:30 صبح در اتاق شماره 37 اجرای احکام مدنی واقع در طبقه همکف تعیین گردیده است، طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده به میزان 4.712.050.000 ريال به حساب شماره ir 740100004056012907595698 بانك ملي دادگستری با شناسه  پرداخت 904108156100011401509200006252در حساب بانک ملی خود داشته باشند را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده و بعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت (قیمت پایه و بالاترین قیمت پیشنهادی) مبلغ  10% در کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت 20 روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره  Ir 740100004056012907595698 نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناً هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

مجتبی جمالی سرابی

دادورز اجرای احکام، اجرای احکام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه