قفل برقي ضامن دار الكتروكاويان ساخت شركت رفان

546000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003928935
شماره آگهی:
140168460000568098
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0103340فی مابین خواهان آقای قدرت اله سرتیپی به طرفیت خوانده شرکت رفان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 660/007/628 در راستای ایفای طلب ،محکوم له اموال ذیل را معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ، اينجانب مسعود خضري كارشناس منتخب ، با راهنمايي محكوم له آقاي قدرت ا… سرتيپي به آدرس تهران ،بلوار ابوذر ،پل ششم ،خيابان بقائي ،پلاك 28 ،انباري عزيمت نموديم و از اقلام توقيف شده ، به شرح ذيل بازديد و ارزش گذاري بعمل آمد تعداد 13 كارتن كه هر كارتن حاوي شش قفل برقي ضامن دار الكتروكاويان ساخت شركت رفان (RAFAN) بود قفل الكتروكاويان (كله گاوي كاويان) از نوع ضامن دار بود و داراي پنج كليد مي باشد . تمامي قفل ها در وضعيت نو و آكبند مي باشند . (شماره سريالهاي كارتنها مطابق با شماره سريالهاي اعلامي در ليست توقيف اموال مي باشد).تعداد كل قفلهاي اين 13 كارتن برابر با هفتاد و هشت (78) عدد قفل الكتروكاويان ضامن دار مي باشد.ارزش هر قفل الكتروكاويان از نوع ضامن دار داراي پنج كليد برابر با هفت ميليون ريال مي باشد.

ارزش مجموع هفتاد و هشت (78) عدد قفل برقي ضامن دار كله گاوي الكتروكاويان توقيف شده ، به شرح فوق الذكر با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله برابر با پانصد و چهل و شش ميليون ريال میباشد

فلذا مبلغ پایه 546/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده شنبه مورخ 1401/11/01 از ساعت 8/45 الی 9/00 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/01