قطعه زمین جاده چالوس

61899200000

توضیحات

9909982611400708

140001460000148133
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –  نوبت  اول

بموجب  پرونده اجرایی کلاسه0000389صادره از شعبه14دادگاه حقوقی  کرج محکوم علیه :منصوره کلوت و فرشته کلوت هر دو فرزند حبیب محکوم اند به فروش اموال و تقسیم بین ورثه در حق محکوم له :معصومه کلوت با وکالت یسنا منصوری و مبلغ ریال نیم عشر دولتی. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و در مهلت مقررنسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال محکوم علیه برابر متن آگهی و نظریه کارشناسی  از سوی این اجرا توقیف توسط کارشناس دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده درمورخ1400/11/02 از ساعت9صبح تا10در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایید  فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

احتراما در اجرای قرار کارشناسی پرونده کلاسه بایگانی شماره 0000389 موضوع ارزیابی و تخمین قیمت روز املاک ماترک مرحوم حبیب کلوت اینجانب علی بهرامی کارشناس منتخب پرونده پس ازاطلاع و ابلاغ قرار کارشناسی آن شعبه با هماهنگی وکلای محترم محکوم له خانم یسنا منصوری افزادی و آقای کهزاد اصحابی به محل استقرار 8 قطعه زمین تحت مالکیت آن مرحوم مطابق مشخصات مندرج در دفترچه اسناد مالکیت پیوستی به آدرس جاده چالوس روستای آسیابدرگاه مراجعت و ضمن بازدید میدانی و محلی از املاک مورد ترافع و بررسی تخصصی و فنی موضوع و با در نظر گرفتن پارامترهای موثر و کلیدی در ارزیابی و تعییین قیمت نظریه کارشناسی به شرح مندرجات زیر تقدیم میگردد .

مدارک ابرازی وکلای محکوم له :

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949242  که به موجب آن دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 9 فرعی به مساحت 434 متر مربع قطعه 9 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 241  دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1312 در تاریخ 1354/08/08  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949246  که به موجب ان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 13 فرعی به مساحت 562 متر مربع قطعه 13 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 225 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1308 در تاریخ 1354/08/06  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است ، تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949244  که به موجب آن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 90 فرعی به مساحت 40 متر مربع قطعه 90 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 221 دفتر جلد 11شهرستانک به شماره 1307 در تاریخ 1354/08/08  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949245  که به موجب آن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 130 فرعی به مساحت 870 مترمربع قطعه 130 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 229 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1309 در تاریخ 1354/08/08  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 721973 که به موجب آن ششدانگ یک قطعه زمین شماره 135 فرعی به مساحت 1375 متر مربع قطعه 134 تفکیکی مفروز و مجزی شده ازپلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 553 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1240 در تاریخ 1354/02/08  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است .

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949241  که به موجب آن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین شماره 138 فرعی به مساحت 1437 متر مربع قطعه 138 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 245 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1313 در تاریخ  1354/08/07  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949239  که به موجب آن سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین شماره 256 فرعی به مساحت 1187 متر مربع قطعه 256 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 253 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1315 در تاریخ 1354/08/08 به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است .

تصویر دفترچه سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/949243  که به موجب آن سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین شماره 271 فرعی به مساحت 2687 متر مربع قطعه 271 تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک 19 اصلی واقع در قریه آسیابدرگاه ذیل صفحه 237 دفتر جلد 11 شهرستانک به شماره 1311 در تاریخ 1354/08/07  به نام آقای حبیب کلوت ثبت و صادر و تسلیم گردیده است .

تصویر هشت شیت نقشه از املاک مورد ترافع.

شرح توصیفی مشاهدات میدانی و وضعیت موجود املاک مورد دعوی : محل مورد دعوی به آدرس کرج –جاده چالوس- روستای آسیابدرگاه واقع گردیده و مختصات موقعیت جغرافیایی املاک مورد نظر در هشت قطعه در سیستم تصویر utm و وزن 39 یک نقطه تقریبی وسط ملک به شرح ذیل میباشد :

پلاک  19/9 X=527955    y=3995427   

پلاک  19/90x=528244      y=3995115 

پلاک  19/130 x=527838                    y=3995550               

پلاک 19/13  x=528182                    y=3995149

پلاک  19/135x=527776                    y=3995530

پلاک 19/138 x=527707                    y=3995555               

پلاک  19/256x= 527123                    y=3995568

پلاک  19/271 x=526930                    y=3995607               

املاک موصوف واقع شده در روستای آسیاب درگاه در منطقه کوهستانی واقع گردیده و پلاک 19/90  به صورت یک باب انباری و چهار قطعه به صورت باغ متمر و دو قطعه به صورت زمین زراعی در طبیعت مشاهده گردید.نقشه هر یک از قطعات به پیوست تقدیم میشود.

نظریه کارشناسی:

ارزش و قیمت روز املاک مورد ترافع به تفکیک پلاک ثبتی و با در نظر گرفتن پارامترهای موثر در قیمت گذاری از جمله موقعیت اسقرار و مساحت و ابعاد و نوع کاربری و اشجار موجود در آن و راه های دسترسی و منابع آبی و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قضیه به شرح ذیل برآورد و اعلام میگردد.

ارزش و قیمت روز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 875 سهم مرحوم حبیب کلوت 437/5  متر مربع از پلاک ثبتی 130 از 19 اصلی که در وضعیت موجود به صورت یک قطعه باغچه اشجار مثمر مشاهده گردیده از قرار هر متر مربع 120/000/000  ریال و جمعا به مبلغ 5/250/000/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد.

ارزش و قیمت روز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 2687 متتر مربع سهم مرحوم حبیب کلوت 1343/5  متر مربع پلاک ثبتی 271 از 19 اصلی از قرار هر متر مربع 3/000/000  ریال و جمعا به مبلغ 4/030/500/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد .

ارزش و قیمت روز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 40 متر مربع سهم مرحوم کلوت 20 متر مربع پلاک ثبتی 90 از 19 اصلی که در وضعیت موجود به صورت یک باب انبار طویله قدیمی مشاهده گردیده از قرار هر متر مربع 50/000/000  ریال و جمعا به مبلغ 1/000/000/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد .

ارزش و قیمت روز دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به انضمام چند اصله درخت مثمر به مساحت 434 متر مربع سهم مرحوم حبیب کلوت 144/66  متر مربع پلاک ثبتی 9 از 19 اصلی که در وضعیت موجود به صورت یک قطعه باغچه دارای اشجار مثمر مشاهده گردیده از قرار هر متر مربع 45/000/000  ریال و جمعا به مبلغ 6/509/700/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد .

ارزش و قیمت روز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 562 متر مربع سهم مرحوم حبیب کلوت 281 متر مربع پلاک ثبتی 13 از 19 که در وضعیت موجود به صورت یک قطعه باغچه دارای اشجار مثمر مشاهده گردیده از قرار هر متر مربع 45/000/000  ریال و جمعا به مبلغ 12/645/000/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد.

ارزش و قیمت روز سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1187 متر مربع سهم مرحوم حبیب کلوت 593/5  متر مربع پلاک ثبتی 256 از 19 اصلی از قرار هر متر مربع 3/500/000  ریال و جمعا به مبلغ 2/077/250/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد.

ارزش وئ قیمت روز ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1375 متر مربع پلاک ثبتی 135 از 19 اصلی که در وضعیت موجود  به صورت یک قطعه باغچه دارای اشجار مثمر مشاهده گردیده از قرار هر متر مربع 14/000/000  ریال و جمعا ب مبلغ 19/250/000/000  ریال محاسبه و اعلام میگردد.

ارزش و قیمت روز یه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1437 متر مربع سهم مرحوم حبیب کلوت 718/5  متر مربع پلاک ثبتی 138 از 19 اصلی که در وضعیت موجود به صورت یک قطعه باغچه دارای اشجار مثمر مشاهده گردیده ازقرار هر متر مربع 15/500/000ریال و جمعا به مبلغ 11/136/750/000  ریال محاسبه واعلام میگردد.

جمع کل مبلغ ارزیابی کل املاک شامل 8 پلاک ثبتی انجام شده : 61/899/200/000  ریال .

ارزیابی املاک فوق الذکر و قیمتهای اعلامی به شرط بلامانع بودن از جهت نقل و انتقال سهم البیع بودن و سهولت نقل و انتقال و نداشتن هرگونه دیون و بدهی و مشکلات قانونی و عدم خلاف و بدهکاری و صحت اصالت اسناد و مدارک ابرازی اعلام گردیده است.

میزان دستمزد کارشناس با توجه به ارزیابی 8 پلاک ثبتی و بر اساس ماده 11 قانون تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 108/518/363  ریال تعیین و برآورد میگردد. صدور دستور تودیع و پرداخت تتمه آن از محضر جنابعالی مورد استدعاست.

 

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام دادگستری کرج – محمد حسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

درمورخ1400/11/02 از ساعت9صبح تا10