قطعات موتور سکلت

101550000

توضیحات

 
9909988520601140

140028460000111266
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده  فروش اموال منقول قطعات موتور سکلت          (نوبت اول        )

به موجب دادنامه شماره 9909978520601361  مورخه      1399/10/03    صادر شده در پرونده                  كلاسه  9901321  شعبه اول دادگاه خانواده نهاوند موضوع پرونده اجرايي كلاسه  0000191  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند آقا/خانم    مهدی خندان  محکوم است به پرداخت مبلغ  14860000000  ریال به عنوان اصل خواسته درحق مهناز بامس  و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  لذا حسب تقاضای محکوم له 26 قطعه  از قطعات یدکی موتور سیکلت  واقع در  یک باب مغازه واقع در خ شریعتی  جنب غذا خوری دوستان كه به عنوان مال معرفي نموده و ارزياب دادگستري قيمت آن را جهت مزايده به مبلغ  101550000        ریال  برآورد نموده اند ، اين اجراء به درخواست  محوم له  اقدام به فروش اقلام توقیفی  موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از  ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/11/13 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي  101550000  ریال  شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه خريدار در مهلت يكماه مقرر تهيه وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح ميباشد:

1-قیمت باک  موتور سیکلت به تعداد 5 عدد مبلغ 000/900/1 تومان

2- روغن موتور که لیتر آن معلوم نیست

3- گلگیر موتور سیکلت که دو عدد موجود است (جلو) مبلغ 000/100 تومان

4- بویین موتور سیکلت 4 عدد به مبلغ 000/800 تومان

5- شیر بنزین به تعداد 10 عدد موجود است به مبلغ 000/400 تومان

6- پنج دست بست دسته زنجیر که 2 عدد موجود است به مبلغ 000/400 تومان

7- کاسه چراغ به تعداد 10 عدد به مبلغ 000/400 تومان

8- بلوری جلو تعداد 5 عدد به مبلغ 75000 تومان

9-کمک عقب یک دست (دست دوم ) به مبلغ 000/100 تومان

10-راهنما به تعداد  50 عدد به مبلغ 000/500 تومان

11- دم گلگیر عقب 5 عدد به مبلغ 40000تومان

12-پنج عدد طوقه جلو که 2 عدد موجود است به مبلغ 000/300 تومان

13-قاب بغل موتور به تعداد 50 عدد به مبلغ 000/000/1 تومان

14- لنت 25 عدد به مبلغ 000/000/1 تومان

15- روزین موتور سی عدد که 10 عدد موجود است به مبلغ 000/400 تومان

16- کمک جلو یکدست که موجود نیست

17- رینگ و پیستون 5 عدد به مبلغ 000/650 تومان

18- دنده تایم سه دست که 1 عدد موجود است به مبلغ 000/200 تومان

19- صفحه کلاج 5 عدد به مبلغ 00/400 تومان

20- شمع 30 عدد به مبلغ 000/450 تومان

21-اسپوک چراغ 5 دست به مبلغ 000/300 تومان

22-قلوه دو طرف پنج دست که دو دست موجود است به مبلغ 000/200 تومان

23-کیلومتر 5 دست به مبلغ 000/150 تومان

24- تیوپ جلو  2 دست به مبلغ 000/100 تومان

25- تیوپ عقب 3 دست به مبلغ 000/180 تومان

26- دنده عقب و جلو 3 دست به مبلغ 000/210 تومان

 

جمع کل اموال مبلغ 000/155/10 تومان برآورد می گردد.

در پایان کسانی که تمایل به شرکت در  مزایده دارند ده درصد مبلغ مزایده را قبل از حضور واریز نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/11/13