قطعات داغی و ضایعات بازیافتی اتومبیل های تصادفی شعبه بهشتی بیمه ایران استان کرمانشاه

6800000000

توضیحات

قطعات داغی و ضایعات بازیافتی اتومبیل های تصادفی شعبه بهشتی بیمه ایران استان کرمانشاه

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/04