فوش ملک مسکونی مشاع تهران زرگنده

62000000000

توضیحات

9809980243701220

140068460000420410
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/9902855/113ج از شعبه 113 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 98002010مورخه 98/12/10-99001932مورخه 99/10/8شعبه 49دادگاه تجدیدنظر تهران -اجراییه 9900391مورخه 99/11/14-محکوم له آقای سیدمحمدرضا امتیازی فرزند سید حسین-محکوم علیه آقای محمود مومنی فرزند محمد -محکوم به 2/000/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 2/088/342/441ریال -هزینه کارشناسی 15/000/000ریال – هزینه دادرسی 69/640/000ریال -نیم عشراجرای دولت 208/649/122ریال -حسب ارزیابی پلاک ثبتی 3115//71بخش 11تهران مالکیت  یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ محکوم علیه به ارزش 62/000/000/000ریال و مورد بازداشتی از شعبه 3اجرای احکام مدنی کلاسه 000104به مبلغ 2/000/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 100/000/000ریال -به نفع آقای محمدمهدی حاجیان  با حفظ حقوق بازداشت کننده مقدم  و ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل می باشد .

احتراماً به پیوست گزارش کارشناسی اینجانب مربوط به پرونده کلاسه شماره 9809980243701220 با شماره بایگانی 9902855 در خصوص دعوی محکوم له آقای سید محمدرضا امتیازی به طرفیت محکوم علیه، آقای محمود مؤمنی مبنی بر ارزیابی عرصه ساختمان نیمه کاره جهت مزایده تقدیم میگردد.

احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره 140068100014853652 مورخ 24/3/1400 مربوط به پرونده کلاسه شماره 9809980243701220 با شماره بایگانی 9902855 در خصوص دعوی محکوم له ، آقای سید محمدرضا امتیازی به طرفیت محکوم علیه ، آقای محمود مؤمنی طی قرار کارشناسی به شماره 140068440000395622 مورخ 24/3/1400 مبنی بر “ارزیابی عرصه ساختمان نیمه کاره جهت مزایده” اینجانب پس از اطلاع از موضوع و حضور در دادگاه و مطالعه پرونده، به محل وقوع ملک واقع در تهران، زرگنده، انتهای خیابان نونهالان، تقاطع خیابان ناز و صفری ، پلاک 23 مراجعه و بازدید نمودم که پس از انجام تحقیقات و بررسیهای فنی، ذیلاً گزارش آن و نظریه کارشناسی اعلام میگردد:

الف-مشخصات ثبتی عرصه ملک:

طبق تصویر نامه سازمان ثبت اسناد و املاک حوزه ملک قلهک تهران مورخ 18/2/1400 عرصه ملک مورد کارشناسی عبارتست از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 326/99مترمربع به شماره 871 فرعی از 3115 اصلی واقع در بخش 11 تهران با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140005801026001200  دارای سند مالکیت به شماره ثبت 27576 مورخ 23/9/99 به نام آقای محمود مؤمنی مالک یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده است. همچنین کد شناسایی عرصه ملک روی پلاک آبی 000-37238-001 و کد شناسایی موجود در سایت شهرداری تهران     000-020-38551 بوده و در پهنه R251 قرار دارد.

ب-مشخصات فنی اعیانی:

اعیانی ملک مذکور عبارتست از ساختمانی دو نبش و نیمه کاره و 8 طبقه (2 طبقه زیرزمین+ 6 طبقه روی آن) و اسکلت ساختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک میباشد. همچنین ملک دارای انشعابات آب، گاز و برق است.

ج-حدود رسیدگی:

ج-1- چنانچه بعد از تنظیم این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی به شعبه، مدارک و مستندات و اطلاعات جدید متکی به اسناد قابل قبول دیگری از طرف هر یک از متداعیین ارائه گردد که در نتیجه‌گیری حاصله و مفاد نظریه کارشناسی صادره موثر واقع شود، از این بابت مسئولیتی متوجه این نظریه نبوده و رسیدگی به آنها خارج از محدوده و شمول اقدامات انجام شده می‌باشد که در صورت لزوم و صلاحدید و صدور دستور آن مقام محترم قضائی و پس از اجرای تشریفات قانونی، قابل بررسی و اظهارنظر مجدد و ارائه گزارش تکمیلی خواهد بود.

ج-2-رسیدگی‌های بعمل آمده و نظریه کارشناسی ارائه شده مبتنی بر مفاد قرار کارشناسی، محتویات پرونده، اسناد و مدارک ابزاری و در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات حاکم و عرف جاری بوده و مسئولیت صحت، اصالت و جامعیت آنها بر عهده ارائه‌دهندگان است و کنترل موارد فوق خارج از صلاحیت کارشناسی اینجانب میباشد.

ج-3- مسئولیت هر گونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت‌ها و انکار و تردید به دلایل یا اسناد ارائه شده ، متوجه ابرازکننده مدارک، اطلاعات و دلایل می‌باشد و کنترل این موضوع نیز از صلاحیت کارشناسی اینجانب خارج میباشد.

ج-4- استماع مطالب متداعین و انعکاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش کارشناسی به منزله تأیید یا رد آن مطالب نمیباشد.

ج-5- نظریه کارشناسی حاضر صرفاً در محدوده قرار کارشناسی صادر بوده و در خصوص سایر دعاوی احتمالی موضوعیت ندارد.

نظریه کارشناسی:

با عنایت به قرار کارشناسی صادره، اسناد و مدارک منضم در پرونده و با توجه به وضع و موقعیت محل کاربری، مساحت عرصه و اوضاع و احوال روز و با نظر به مندجات این گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شد، بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و در صورت نداشتن معارض و منع قانونی در نقل و انتقالات، ارزش متعارف روز ششدانگمورد کارشناسی (عرصه ملک) جهت مزایده برابر مبلغ 310/000/000/000ریال (معادل سی و یک میلیارد تومان) برآورد و پیشنهاد میگردد.

لذا ارزش متعارف روز یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ ملک مذکور جهت مزایده برابر مبلغ 62/000/000/000ریال (معادل شش میلیارد و دویست میلیون تومان) میباشد.

تاریخ مزایده1400/9/23   ساعت 11 الی11/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 ویا پرداخت الکترونیک اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت11 الی11:30