فروش96قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده واسقاط موجوددرانبار8و14خلیج و16کردان

رایگان

توضیحات

فروش96قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری وتجهیزات خارج ازرده واسقاط موجوددرانبار8و14خلیج و16کردان کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/29