فروش39/6 درصد سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت با شرایط 70% نقد و 30% اقساط دو ساله

4088304000000

توضیحات

فروش39/6 درصد سهام شرکت کارگزاری بانک صنعت با شرایط 70% نقد و 30% اقساط دو ساله کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11