فروش 6گالن نانو نانو شیشه کنسانتره ظروف پلاستیکی

5400000000

توضیحات

9609981110300312

140068460000422614
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بابل بشماره 0000541  مورخ 3/6/1400  محکوم علیه غلامرضا هادی عصار  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 3.409.563.011 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له عبدلعلی زاهدیان تجنگی ونيز پرداخت مبلغ 170.478.150ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح محصول شامل 6گالن نانو نانو شیشه کنسانتره ظروف پلاستیکی آبی رنگ در ظروف با بسته بندی گالن 20لیتری شرح ذیل قیمت گذاری شده است .توضیح محموله قیمت واحد کالا ریال تعداد گالن قیمت کل ریال .نانو شیشه کنسانتره سایت شرکت 2.000.000.000ریال تعداد6 قیمت کل12.000.000.000ریال- نانو شیشه کنسانتره بازار مصرف 900.000.000ریال تعداد 6گالن قیمت کل 5.400.000.000ریال جمع کل ارزیابی کالا با 55درصد تخفیف به پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال 5.400.000.000ریال توجه مهم نمونه ها از یک طرف دارای پلمپ بوده و امکان شکستن پلمپ در همه نمونه مقدور نمی باشد و از طرف دیگر انجام تست برای تک تک نمونه ها بسیار زمان بر می باشد لذا مسئولیت نامطبق بودن مواد نانو داخل گالن ها با توضیحات فوق به عهده اینجاب نمی باشد و هنگام فروش باید اصالت گالن ها از تولید کننده استعلام گردد .  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ  5.400.000.000 ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه  مورخ 20/9/1400از ساعت 12الي 13  از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- خیام جنوبی انبار سرپوشیده اقای محمد حسینی به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12الی13