فروش یک واحد تجاری مشاع کرج شاهین ویلا

68000000000

توضیحات

9709982163801038

140001460000113393
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی982604  شعبه 1  اجرای احکام مدنی دادگستری تهران موضوع کلاسه پرونده981669  شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی نیابت کرج له:  علی رحیمی علیه: مهدی حر  آبادی فراهانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ5/677/000/000  ریال در حق محکوم له  و مبلغ 263/905/233ریال  درصد به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ      1400/9/10  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 6/800/000/000 ریال( 3  سهم  از 18 سهم از 72  سهم  از ششدانگ ) شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:بازگشت  به  قرار کارشناسی  صادره در  خصوص  پرونده  به  شماره  981669  موضوع  ارزیاب ی 3  دانگ  مشاع  از 6  دانگ  پلاک  ثبتی  2643  فرعی از  146  اصلی    واقع  در  شاهین  ویلا    ابتدای  خیابان  یکم  غربی  نبش  کوچه  طاها مطهر  میوه  وتره بار  آسایش  به  شرح  ذیل  :

ب اساس تصویر  اداره  ثبت  اسناد  و  املاک  شهر  کرج  آقای  مهدی  حر آبادی فراهانی  مالک  3  دانگ  مشاع  از  6  دانگ  پلاک  ثبتی  2643  فرعی  از  146  اصلی  واقع  در  محدوده  اداره  ثبت  ناحیه  یک کرج  به  مساحت  550  مترمربع  می باشند  که  بر  اساس  نقشه  برداری  صورت  گرفته  و  موجود  در  پرونده  ملکی  شهرداری  عرصه  مذکور  دارای  68/10  مترمربع  مساحت مازاد  بر  سند مالکیت  از  ضلع  شرقی  کوچه  مجاور  میباشدکه  در وضع  موجود  بنا  صورت  گرفته است  .

این ساختمان  دارای  پایانکار  به  شماره  108/12099  مورخه  1382/3/24  شامل  82/38 متر  مربع بنای  تجاری  در  یک  باب و دو دهانه  و  470  مترمربع بنای  تعمیرگاهی  میباشد  که  مالک  در  سال  97 مبادرت به یکپارچه سازی  بناها و احداث  تجاری  در  کل  عرضه  نموده  است  .

بنای احداثی  بصورت یک بنای تجاری  با یقف  سبک  و خرپا با کف  و دیواره  سرامیک  وانشعابات  آب  و برق 3  فاز  می باشد  این  بنای تجاری  در  ضلع  شمال  دارای  15/10  متر  بر اساس  سند  مالکیت  12/50  متر  میباشد  و ارتفاع 4  متر  میباشد  که مساحت  تقریبی  برابر  443  مترمربع  سالن  به  همراه  66  مترمربع  انبار  در انتهای  آن  و  41  متر مربع  بخش  اداری  که  در  زمان  بازدید  در  تصرف  آقای  هادی  حسینی  بعنوان  مستاجر بوده است  .سه دانگ  مشاع  از  شش دانگ پلاک ثبتی 2643  فرعی  از  146  اصلی به  مساحت  550  متررمبع  شامل  443  مترمربع بنای تجاری  و  66  متر مربع انبار  و41 متر  بنای  اداری  وبا  در نظر گرفتن  جمیع  جهات  فارغ  از  اصالت سند  مالکیت  و  بدون واگذاری حق  سرقفلی  و همچنین  بدون  در  نظر گرفتن  هر  گونه بدهی  متصوره  به  شهرداری  از  بابت  جریمه  احتمالی  کمیسیون  ماده  صد  و  صدور  پایانکار  مجموعاً  برابر 68/000/000/000 ریال ارزیابی  واعلام  میگردد  .

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت9الی10