فروش یک واحد تجاری مسکونی کرج

15000000000

توضیحات

9909982610900847

140001460000113304
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال غیر منــقول – نوبت اول

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه 0000710  صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی کرج  محکوم علیهم صغری اظهری شریف و (عباس و هوشنگ و علی و فرهاد و فرزاد و اعظم ) همگی علیمحمدی  محکوم اند به فروش املاک اعلامی به درحق محکوم له اکرم علیمحمدی فرزند محمد  . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ  1400/09/14  از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت واحد  تجاری به  مساحت  33  مترمربع به مبلغ  15/000/000/000  ریال و زیر زمین با  مساحت  127 مترمربع  به  مبلغ 9/500/000/000 ریال  . طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طا لبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

احتراما  بازگشت  به ابلاغیه  قرار کارشناسی  پرونده به  بایگانی  0000710  مورخ  1400/6/23  موضوع دعوی خانماکرم  علیمحمدی    مبنی بر  تقسیم  ترکه  به  شماره پلاک ثبتی  146/3064  متعلق به مورث  طرفین  پرونده واقع در  شاهین ویلا  خیابان  22 بهمن    چنوبی  نبش  شمالی کوچه  شهید  براتی  پلاک  2  ساختمان  قائم  را ب ه  شرح  ذیل  می  باشد  :

مطابق اسناد ومدارک  ابرازی  و مشاهدات  حین  بازدید  که  اماک مورد نظر  بخشیس  از  یک  مجتمعمسکونی  تجاری  در  6  طبقه  با  سازه  اسکلت  فلزی  و  نمای  سنگ  شامل  زیر زمین  4  واحد  تجاری  در همکف  و  هشت  واحد  مسکونی در  4  طبقه دو  واحدی بر  روی  همکف    می باشد  .

ساختمان  فوق  بر  روی  عرصه  به  شماره پلاک  ثبتی  146/3064 احداث  شده و  دارای پروانه  ساختمانی  بهشماره  24/13633  مورخ 1387/11/21  از شهرداری  منطقه  6 کرج است برای  بنای احداثی  مستنداتی  مبنی  بر دریافت  عدم  خلاف  و  پیانکار  ارئه  نگردید  و  مطابق  اظهارات  فاقد  سند  تک  برگ  تفکیکی  بودهو بصورت  قولنامه  ای  می  باشد  .

زیر  زمین با  ورودی  مستقل  از  معبر  اصلی  با  مساحت  حدود  127  مترمربع به  صورت  فلت  و یک سرویس بهداشتی  است  ودارای  پوشش  کف  موزائیک  بدنه سرامیک  و سقف  گچ  است  و دارای  انشعابات  برق و آب وگاز  می باشد    واحد  تجاری  در  ضلع  جنوب  شرقی بنا  در قسمت  حیاط  نبش کوچه  شهید  براتی  به  مساحت  حدود 33  مترمربع  با ارتفاع  2/90  متربا  کفپوش  کف  وبدنه  سرامیک  و سقف  گچ  درب  فلزی شیشه خور  و  کرکره  مشبک  می باشد  .در  زمان  بازدید  زیرزمین  و واحد نجاری  مزبور  تخلیه  بوده  وفاقد  بهره برداری  می باشند  و قدمت ساختمان  حدود 12  سال می  باشد  .

نظریه  کارشناسی  :

با توجه  به مراتب  فوق  الذکر  و  موقعیت مکانی  و ابعاد  و میزان  مساحت املاک  مورد نظر  قدمت  وراههای دسترسی  به  شبکه معابر شهری و ضعیت  کسب و کار  و شرایط  حاکم  بر  جامعه  و با  لحاظ نمودن جهات  موثر  در  ارزیابی  ششدانگ  املاک  موصوف  شامل  عرصه  واعیان  با  مالکیت  قولنامه  ای  به  صورت  تخلیه  و بدون  در  نظر گرفتن  تعهدات  و  دیونی  که  ممکن  است به  اشخاص حقیقی  وحقوقی  وجود  داشته  باشد  و  همچنین  ممنوع  المعامله  و مستحق  الغیر  نباشد  و  با  فرض  اینکه  حکم  تخریب  برای  واحدها به  جهت  تخلفات ساختمانی  حادث  شده  باشد به  مبلغ  :

***واحد  تجاری به  مساحت  33  مترمربع  جمعاً به مبلغ  15/000/000/000  ریال  .

***زیر زمین با  مساحت  127 مترمربع  جمعاً  به  مبلغ 9/500/000/000  ریال  .

 

دادورز شعبه چهلرم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – محمد حسسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9الی10