فروش یک واحد آپارتمان تهران میرداماد

81000000000

توضیحات

9409980228800596

140068460000410026
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به نام خدا

بموجب پرونده اجرایی 0001525مطروحه در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی صادره از شعبه 28  محکوم علیها آقای علی کاظمی وفرزانه مظهری و شرکت صالح پلاست  محکوم  به پرداخت مبلغ 8/810/000/000  ریال درحق محکوم له آقای محمد مهتابی نورانی و نیز پرداخت مبلغ 440/500/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است لذا در راستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له ارزیابی اپارتمان به پلاک ثبتی 17066 فرعی از 3104 اصلی  بخش 11 حوزه ثبتی به نشانی تهران ،میرداماد میدان محسنی خیابان وزیری پور نبش کوچه شمشاد پلاک 3 واحد 26 (قطعه تفکیکی شماره 26 )می باشد وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری  بفروش میرسد.

1 )مشخصات ملک:مطابق پاسخ استعلام به شماره 139985601026014473 مورخ 1399/05/14 پلاک ثبتی شماره 17066 فرعی از 3104 اصلی بخش 11 به مساحت 171/45 متر مربع واقع در شمال شرقی طبقه چهارم ثبت شده است با شماره 363248 در صفحه 1 دفتر املاک 1450حوزه ثبت ملک قلهک تهران ودارای سند با شماره چاپی 170732 و به نام آقای علی کاظمی و با میزان مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان می باشد.

2)مشخصات عمومی ساختمان:ملک مورد کارشناسی یک واحد در مجموعه مسکونی با نبش شمال شرقی کوچه شمشاد ،از ساختمانی در 8 طبقه (2 طبقه زیرزمین همکف و5 طبقه) است.کل تعداد واحدهای مسکونی 32 واحد می باشد. زیرزمین به پارکینگها وانبار اختصاص داده شده است و واحد مورد کارشناسی دارای یک باب انباری و یک واحد پارکینگ می باشد . اسکلت ملک از نوع فلزی و درای نمای سنگ بوده و حسب مندرجات سامانه شهرداری قدمت ملک حدود 19 سال است. درب ورودی اصلی ملک و پنجره ها آهنی می باشد. ملک دارای آسانسور بوده وراه پله ،با کف پله ،پاگرد با پوشش سنگ و دیوار و سقف سفید کاری و نرده آهنی نصب شده است.

واحد مسکونی مورد کارشناسی مشتمل بر سالن اصلی ،سه اتاق ،آشپزخانه و سرویس حمام است .کفها با پوشش سرامیک و دیوار و سقف رنگ آمیزی شده است .در ب های سرویس و اتاق ها و درب ورودی از نوع چوبی ودر ب محافظ آکاردئونی نصب شده است .آشپزخانه با پوشش کاشی و کابینت نصب شده است .حمام و سرویس  بهداشتی با کف و دیوار با پوشش کاشی و سرامیک ،توالت ایرانی ، فرنگی و دوش نصب شده است .سیستم تهویه مطبوع تامین آب گرم از طریق موتورخانه مرکزی تامین می شود .ملک دارای انشعابات آب و گاز مشاع و انشعاب برق اختصاصی است.

3 )نظریه کارشناسی :با عنایت به شرح تفضیلی ذکر شده و با توجه به موقعیت زمانی و مکانی ملک و با در نظر گرفتن جهات موثر در تعیین ارزش ملک طبق مستندات پرونده و مطالب گزارش و مدارک ابرازی ،فارغ از وجود معارض دیون وبدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و منع معاملاتی بدون احراز مالکیت و انتساب به اشخاص حقیقی و حقوقی و صحت مدارک ابرازی که احراز این موارد خارج از صلاحیت رشته راه وساختمان می باشد ارزش ششدانگ عرصه و عیان واحد آپارتمانی قطعه 26 تفکیکی با پلاک ثبتی 3104/17066 در وضعیت تخلیه بانضمام پارکینگ و انباری جهت پایه مزایده به مبلغ 81/000/000/000 ریال (معادل هشت میلیاردو یکصد میلیون تومان) ارزیابی می گردد.

 

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/09/03 ازساعت 13/30 الی14 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان قدس میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت13:30الی14