فروش یک واحد آپارتمان تهران میدان امام حسین

1905000000

توضیحات

9809980241500411

140068460000409619
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 9901861/118ج2 -داد نامه 9800860مورخه  98/06/12 اجرای رای داوری  محکوم له خانم محمدرضا افشاری حق  دوست  فرزند اسماعیل  با وکالت آقای سیدمحمدرضا منافی  –  محکوم علیه  خانم مهرنوش حسن پور  -محکوم به 417/340/296 ریال هزینه کارشناسی 23/800/000ریال – هزینه دادرسی 36/700/000ریال -نیم عشراجرای دولت 23/892/015ریال – حسب ارزیابی پلاک ثبتی 977/  6643 اصلی بخش 2  تهران و مورد بازداشتی بانک ملی به موجب سندرهنی 21852مورخه 99/6/30به مبلغ 6/000/000/000ریال و با حفظ حقوق بازداشت کننده و ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی   به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

آدرس ملک: تهران، میدان امام حسین (ع)، کوچه شهید اسماعیلی، کوچه شهید مجتبی مهراب بیگی، روبروی مدرسه، مجتمع مسکونی ماهان، پلاک 18 و 20 شهرداری (کد ملک 026-10996) طبقه ششم شمال شرقی (آپارتمان رو به کوچه مهراب بیگی) واحد شماره 17

قرار کارشناسی: ارزیابی شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی طبقه ششم شمال شرقی به پلاک ثبتی 977/  6643 اصلی بخش 2

اسناد و مدارک ابرازی: عطف به تصویر نامه اداره ثبت نارمک تهران به شماره 140085601025001121 مورخ 22/1/1400 در رابطه با بازداشت ملک به پلاک ثبتی 977/6643 اصلی بخش 2 تهران به مساحت 90/65مترمربع به مالکیت خانم مهرنوش حسن پور به میزان شش دانگ عرصه و اعیان، رهنی شماره 21852 مورخ 30/6/99 دفترخانه 816 تهران به نفع بانک ملی و … و عطف به تصویر سند ابرازی وکیل خواهان به شماره چاپی 478420 عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 977/ 6643 اصلی قطعه 17 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 905 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران به مساحت 65/ 90 مترمربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه شش به انضمام انباری مسکونی قطعه 2 به مساحت 88/ 1 مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین و پارکینگ مسکونی قطعه 3 به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت مرکزی همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و … و عطف به تصویر پایانکار ابرازی ملک به شماره 72139084 مورخ 25/7/97 و… (بررسی اصالت استعلام ثبتی و سند و میزان مالکیت اشخاص در صلاحیت مقام محترم قضایی می باشد.

مشخصات موجود ملک: آپارتمان مورد تعرفه در طبقه ششم شمال شرقی (واحد رو به کوچه مهراب بیگی- واحد 17) یک ساختمان 6 طبقه مسکونی به انضمام زیرزمین و همکف واقع بوده، قدمت ساختمان حدوداً 3 سال ساخت و دارای نمای ترکیبی سنگ و آجر قرمز و زرد، دارای آسانسور، طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری، طبقه همکف با کاربری پارکینگ و 6 طبقه دیگر در هر طبقه 3 واحد و جمعاً 18 واحد مسکونی می
باشد. (عرصه ملک بصورت دو نبش جنوبی و شرقی می باشد)

آپارتمان مذکور در طبقه ششم شمال شرقی به مساحت 65/90 مترمربع قطعه 17 تفکیکی به انضمام انباری مسکونی قطعه 2 به مساحت 88/ 1 مترمربع واقع در سمت غربی زیرزمین و یک پارکینگ مسکونی قطعه 3 به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت مرکزی همکف، آپارتمان مشتمل بر دو اتاق خواب با کفسازی سرامیک، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی، هال و پذیرایی با کفسازی سرامیک و بدنه گچکاری و نقاشی و ابزار سقف، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی، آیفون تصویری، پنجره
های پی وی سی با شیشه دو جداره، درب ورودی ضد سرقت، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج، دارای انشعابات آب مشاع و گاز و برق مجزا می باشد.

لازم به ذکر است در زمان بازدید مورخ 24/3/1400 اینجانب بازدید از مشاعات و یک واحد هم نقشه در ساختمان انجام پذیرفت ولی بازدید از داخل آپارتمان به دلیل عدم حضور ساکن (حسب اظهار ملک در سکونت مستاجر خوانده محترم می باشد
میسر نشد و مشخصات آپارتمان طبق بازدید از واحد هم نقشه و توضیحات خواهان محترم (سازنده) و براساس دستور مقام محترم قضایی به تاریخ 25/3/1400 در ذیل لایحه اینجانب مبنی بر توجه به گزارش تقدیمی ارزیابی طبق مدارک موجود بعمل آید. ارائه نظریه کارشناسی انجام پذیرفت و ضمناً موضوع کارشناسی به صورت تلفنی و پیامن به خوانده محترم (خانم مهرنوش حسن پور) اطلاع رسانی شد.

نظریه کارشناسی: با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت (تاریخ بررسی 24/3/1400) و موقعیت ملک و جانمایی طبقه و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدوداً 3 سال ساختمان و داشتن پارکینگ و داشتن انباری و داشتن آسانسور و به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی و فارغ از مالکیت و تصرفی اشخاص به نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه ششم شمال شرقی به پلاک ثبتی 977/ 6643 اصلی جهت اجرای احکام جمعاً به مبلغ نوزده میلیارد و پنجاه میلیون ریال معادل یک میلیارد و نهصد و پنج میلیون تومان (1/905/000/000تومان) پیشنهاد و اعلام می گردد
(
در صورت ارائه هرگونه اسناد شیشه از سوی طرفین دعوی و بخصوص امکان بازدید از داخل آپارتمان و با دستور مقام قضایی محترم قضایی گزارش قابل بازنگری خواهد بود)

تاریخ 1400/09/16مزایده ساعت9 الی9/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت9الی9:30