فروش یک واحد آپارتمان تهران خ فاطمی

37000000000

توضیحات

9809980013901168

140068460000408810
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 195 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901429 له آقای غلامحسین تاج بخش مقدم با وکالت خانم فاطمه کریمی علیه آقای حبیب رازمندان ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  2/993/077/830  ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 249/653/891  ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک به پلاک ثبتی 10727 فرعی از 3741 اصلی به مساحت 91/09 متر مربع ،واقع در طبقه دوم بخش ثبتی سه تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، تهران – خیابان فاطمی – خیابان هشت بهشت – خیابان شهید فکوری – پلاک 41 طبقه 2 می باشد.  مشخصات ثبتی ملک: شش دانگ عرصه واعیان یک واحد آپارتمان به شماره ملک پلاک ثبتی 10727 فرعی از 3741 اصلی به مساحت 91/09 متر مربع ،واقع در طبقه دوم بخش ثبتی سه تهران ، بانضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی می باشد. مشخصات مالک : نام مالک : حبیب رازمندان  فرزند: مختار  شماره ملی : 1373613191 ، معاینه وبازدید از ملک : آپارتمان مورد بازدید در ساختمانی در هفت طبقه مشتمل بر 5 طبقه مسکونی در هر طبقه 1 واحد (مجموعاً 5 واحد مسکونی ) ، همکف (پارکینگ ) ،زیر زمین ، با سازه اسکلت فلزی ، قدمت حدوداً 5 سال ، نمای ساختمان سنگ ، پنجره ها p.v.c ودارای آسانسور و مورد بهره برداری مسکونی ساکنین می باشد، آپارتمان ؛ دارای هال پذیرایی و دو اتاق خواب ، آشپزخانه با کابینت ها MDF ، آیفون تصویری ، کف سرامیک ، بانضمام سرویس های بهداشتی مجزا ، با امتیازات برق ، سیستم گرمایشی پکیج و سرمایشی کولر آبی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و مراجعه به محل و تحقیقات میدانی و جمیع الجهات و شرایط موجود و موثر در ارزیابی از لحاظ موقعیت مکانی ، متراژ ، گذر و بافت منطقه ای و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در موضوع از جمله بانضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و وضعیت اعیانی موجود، اوضاع واحوال روز و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه دیون و بدهی و بازداشتی احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی ، شهرداریها، بانکها و ادارات وسازمان های دولتی ، خصوصی و در صورت بلامعارض بودن و نداشتن منع شرعی و قانونی و عدم واگذاری منافع آن به غیر ، میزان ارزش قیمت روز ، شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان به شماره ملک پلاک ثبتی 10727 فرعی از 3741 –اصلی به مساحت 91/09 مترمربع در مجموع مبلغ 37/000/000/000 ريال (سی و هفت میلیارد ریال ) معادل سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد و مقرراست میزان 8764 سهم از صدهزار سهم از ششدانگ ملک مذکور به مبلغ 3/242/731/721 ریال از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/09/03 از ساعت 8:00  الی 9:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز شعبه اول اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03 ساعت 8:00 الی 9:00