فروش یک واحد آپارتمان تهران بزرگراه شهید سلیمانی

638750000

توضیحات

9309980243501188

140068460000408225
اجراي احكام شعبه 287 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

با سلام و احترام

به موجب پرونده اجرائی به کلاسه 940095/287/ج له  خانم مریم سلیمانی ، علیه  آقای خسرو اسلامی مشکنانی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 205 عدد سکه بهار ازادی بابت اصل خواسته و مبلغ 1/840/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 25/500/000 ریال  هزینه کارشناسی در حق خواهان و هزینه اجرائی در حق صندوق دولت ، که در راستای اجرای حکم  2 سهم مشاع از 6 سهم عرصه و اعیان به استثناء ارزش ثمنیه عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 4349 فرعی از44 و 45 اصلی مفروز از شماره 2790 فرعی از اصلی مذکور واقع در شمس آباد توقیف و ارزیابی و بشرح ذیل به مزایده گذاشته خواهد شد: 

پیرو قرار کارشناسی صادره در پرونده اجرایی به شماره 287/940095/ج با موضوع ارزیابی پلاک ثبتی شماره 4349 فرعی از ۴۴ و ۴۵ اصلی مفروز از شماره 2790 فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران این کارشناس پس از مطالعه پرونده و با هماهنگی وکیل خواهان و در معیت خواهان خانم مریم سلیمانی به محل وقوع ملک به آدرس تهران، بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان ۱۶ متری دوم شمالی، خیابان کاووسی، پایین تر از میدان بهشتی، کوچه صفایی غربی، پلاک ۲۴، واحد یک واقع در طبقه اول مراجعه نمود و پس از بازدید از داخل ملک و بررسی مستندات ابرازی و تحقیق میدانی گزارش ارزیابی به شرح ذیل تقدیم می گردد:

الف) مشخصات ثبتی ملک موضوع ارزیابی:

به گواهی مدارک و مستندات ابرازی یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم واقع در طبقه اول به مساحت هشتاد و چهار متر و ده دسیمتر متر مربع به پلاک ثبتی شماره 4349 فرعی از ۴۴ و ۴۵ اصلی مفروز از شماره 2790 فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران به انضمام انباری قطعه دوم واقع در زیرزمین به مساحت شش متر و شصت و یک دسیمتر مربع با قدرالسهم عرصه و مشاعات و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که در سند ششدانگ آن ذیل شماره ثبت 244207 در صفحه 291 دفتر 853 در تاریخ 19/9/1374 به نام مالک متن ثبت، صادر و تسلیم گردیده است و سپس طبق سند قطعی 80389 مورخ 16/5/1375 دفتر اسناد رسمی 307 تهران به نام آقای حسینعلی اسلامی مشکنانی انتقال قطعی یافت. و عطف به تصویر سامانه طرح تفصیلی شهرداری تهران ملک موصوف به شماره 49682010 و پهنه ملک R122، ملک در محدوده بافت ناپایدار و بافت فرسوده قرار ندارد. مطابق گواهی انحصار وراثت صادره سهم الارث آقای خسرو اسلامی 2 سهم از 6 سهم ششدانگ عرصه و اعیان به استثناء ثمنیه عرصه و اعیان می باشد.

ب) مشخصات موجود و ظاهری ملک:

آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول سندی (طبقه دوم رویتی) یک ساختمان 3 طبقه مسکونی به انضمام زیر زمین واقع بوده، قدمت ساختمان حدود ۲۵ سال ساخت و دارای نمای سنگ، فاقد آسانسور، طبقه زیر زمین با کاربری انباری و 3 طبقه دیگر مسکونی، در هر طبقه 1 واحد و جمعاً 3 واحد می باشد. (عرصه ملک در سمت جنوبی گذر و حیاط در غرب عرصه ملک قرار دارد.)

آپارتمان در طبقه اول (طبقه دوم رویتی) به مساحت 84/10 متر مربع قطعه تفکیکی به انضمام انباری شماره 2 به مساحت 6/61 متر مربع واقع در زیرزمین، فاقد پارکینگ سندی، آپارتمان مشتمل بر دو اتاق خواب با کفسازی موزاییک، آشپزخانه با کابینت فلزی و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی، هال و پذیرایی با کفسازی موزاییک و بدنه گچ کاری و نقاشی، حمام در اتاق خواب، سرویس بهداشتی ایرانی، پنجره ها فلزی، درب ورودی چوبی شیشه خور، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی، دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا بوده و در زمان بازدید مورخ 1400/06/14 اینجانب آپارتمان موصوف حسب اظهار در سکونت خواهان و سه فرزند ایشان بود.

ج) نظریه کارشناسی:

با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت (تاریخ بررسی 1400/06/14) و موقعیت ملک و جانمایی طبقه و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدوداً بالای ۲۵ سال ساختمان و نداشتن پارکینگ و داشتن انباری و نداشتن آسانسور و نظر به وضعیت ملک در سامانه طرح تفصیلی و به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و مشاعی بودن سهم خوانده و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه اول مذکور به پلاک ثبتی 45/4349 و 44 اصلی جهت اجرای احکام جمعاً به مبلغ بیست و یک میلیارد و نهصد میلیون ریال معادل دو میلیارد و یکصد و نود میلیون تومان (2/190/000/000 تومان) و ارزش سهم الارث خوانده به میزان 2 سهم مشاع از 6 سهم عرصه و اعیان به استثناء ارزش ثمنیه عرصه و اعیان به مبلغ شش میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال معادل ششصد و سی و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان (638/750/000 تومان) پیشنهاد و اعلام می گردد.

 

لذا  مقرر گردید   سهم الارث محکوم علیه مذکور در روز  شنبه مورخه 1400/09/06 از ساعت 11 الی 11/30 صبح در  مجتمع    قضایی  شهید  باهنر  واقع در ضلع  شمال  شرقی  تقاطع  اتوبان  شهید  باقری  و زین الدین    از طریق مزایده تا میزان مطالبات محکوم لها و نیم عشر دولتی با قیمت پایه مزایده  به فروش میرسد لذا  به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد  نمایند فروخته خواهد شد ضمنا”  10%  مبلغ پیشنهادی  را نقداٌ و فی المجلس از برنده  مزایده اخذ وا لباقی ظرف مدت یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره حساب 21712990506001 نزد بانک ملی شعبه فلکه 4 تهرانپارس واریز و اصل قبض  را  به این اجرای احکام  تسلیم  نمایند  در غیر این صورت 10%  مبلغ  پیشنهادی  پس  از کسرهزینه های اجرایی به  نفع صندوق  دولت ضبط  میگردد  در صورتی  که  اشخاصی  مایل  به  رویت  ملک  میباشند میتوانند  پنج روز قبل از مزایده  به این اجرای احکام مراجعه  تا امکان بازدید از ملک هماهنگ گردد./

دادورز شعبه 287 دادگاه خانواده تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت11 الی11:30