فروش یک واحدتجاری مشاع کرج نگارستان

9000000000

توضیحات

140001920000053870

140001460000113461
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 0000540  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه 1 حقوقی  دادگستری فردیس             

له پیمان بهمن پور  وعلیه  رضا باتوانی که  محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 2/200/000/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ 5 درصد نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه  از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 3/9/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 9/000/000/000 ریال نظریه کارشناسی برای 25 سهم از 100 سهم از سه دانگ شش دانگ ملک مذکور شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :احتراماً عطف به کارشناسی بایگانی پرونده 0000540 مبنی بر ارزیابی یک مغازه تجاری بصورت قولنامه ای واقع در کرج شهرک وحدت خیابان نگارستان تقاطع خیابان نور رستوران کلبه پلاک 10 با هدایت و راهنمایی متقاضی به محل ملک مورد نظر مراجعه گردید و پس از بازدید و بررسی های لازم نتیجه کارشناسی بشرح ذیل می باشد . 1- بر اساس مدارک ارائه شده ( گزارش کارشناسی آقای علی اسماعیل پرشکوه ) مساحت ملک مذکور حدود  73 متر مربع می باشد  2- در زمان بازدید کل ساختمان دارای یک طبقه همکف بعنوان یک واحد تجاری و 3 طبقه بالای همکف بعنوان مسکونی در هر طبقه یک واحد جمعاً دارای 3 واحد مسکونی اسکلت فلزی و نمای سنگ می باشد  3- واحد تجاری مورد نظر مشتمل بر سالن پذیرایی ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه ، انبار با پوشش کف سنگ و پوشش دیوارهای داخلی ترکیبی از گچ و سرامیک و آجر و سیستم گرمایش و سرمایش اسکلت و دارای انشعابات برق مستقل و آب و گاز مشترک می باشد . 4- ارزیابی بر اساس مدارک ارائه شده از طرف متقاضی انجام شده است لذا چنانچه متعاقباً مدارکی موثر در ارزیابی ارائه گردد گزارشض فوق قابل تغییر می باشد . نتیجه : باتوجه به مراتب فوق و ارزش املاک منطقه ، موقعیت مکانی ، مقطع زمانی و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی صرف نظر از بدهی های احتمالی و واگذاری های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و بشرط بلامعارض بودن ملک از نظر قوانین جاریه شور فارغ از هرگونه محدودیت و ممنوعیت قانونی ارزش شش دانگ ملک مذکور بصورت قولنامه ای مبلغ 18/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان و ارزش سه دانگ ملک تعرفه شده مبلغ 9/000/000/000 ریال معادل نهصد میلیون تومان تعیین و اعلام میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده : کرج شهرک وحدت خیابان نگارستان تقاطع خیابان نور رستوران کلبه پلاک 10

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت10الی11