فروش یک ملک مسکونی کلنگی

14700000000

توضیحات

9909980213600389

140068460000408023
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 گهي مزايده اموال غير منقول

 بموجب پرونده کلاسه1400/1/222ج  و دادنامه صادره از شعبه185 دادگاه عمومي تهران خواهان محمدباقر باقري  و خواندگان  دادسراي ناحيه 25 ويژه امور سرپرستي و محجورين  و رزاق  ، رضا ،حسين، زهرا  ، زينب همگي باقري چيزه و طاهره و سيده مريم حسيني و ميلا باقري جيزه  داير بر تقسيم ترکه  از پلاک ثبتي 2398/17756 در بخش 10 تهران و فروش مرحوم شوذب باقري چيزه و تقسيم ثمن حاصله به شرح دادنامه شماره  9909970213601861صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده ومقرر است از ساعت 10/30الي 11  مورخ 1400/09/14 در محل مزايده يافت آباد ميدان معلم مجتمع قضايي شهيد مطهري طبقه سوم اجراي احکام متمرکزاز طريق مزايده از 14/700/000/000ريال (یک میلیاردو چهارصدو هفتاد میلیون تومان )نظريه کارشناس شروع ميشود و به هر شخص حقيقي وحقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يکماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيکه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد کليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين ميتوانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده ميتوانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند مال مورد مزايده و بهاي ان طبق نظر کارشناس بدين شرح است پلاک ثبتي فوق به نشاني  تهران خيابان 20 متري ابوذر ميدان گلچين خيابان شهيد عيوض خاني – کوچه  شهيد ملکي  – پلاک آبي 35 ميباشد بنابراين ملک موصوف عبارت است از زمين به مساحت 66 متر مربع قطعه 112 تفکيکي پلاک 17756 فرعي از 2398 اصلي و مجزي شده از پلاکهاي 14457 و 15749 از اصلي رقوم مذکور واقع در بخش 10 تهران که ملک قطعه شمالي نسبت به گذر موجود که داراي عرصه به مساحت 66 متر مربع و اعياني مسکوني در وضعيت کلنگي در دو طبقه که به صورت ويلايي در سکت شمالي عرصه واقع است و طبقه اول شامل يک اتاق به مساحت 25/04 متر مربع و آشپزخانه که در زير راه پله ودسترسي به طبقه دوم  قرار دارد و اتاق از طيق آشپزخانه به حياط راه دارد  و طبقه دوم مانند طبقه اول  يک اتناق و تراس به عرض  به عرق 1/50 متر که تراس در سمت جنوبي اتاق  ومشرف به حياط ميباشد و پنجره هاي فلزي با شيشه محدود شده و در زير پاگرد يک سرويس بهداشتي ودر امتداد آن ودر سمت غربي حياط حمام قرار دارد که به طور مشترک ميباشد که قدمت ساختمان به 45 سال برآورد ميگرددواعياني احداثي داراي اسکلت فلزي وديوار آجري و سقف طاق ضربي و پوشش حياط موزائيک و نماي بيروني سنگ ميباشد و داخل ساختمان گچ و رنگ آميري ميباشد ضمنا حياط داراي يک درب عريض آهني ميباشد و سيستم گرمايشي گاز شهري و سرمايشي کولر آبي و دارا انشعاب آب و برق وگاز ميباشدلذا با توجه به قلت مساحت و ارزش ششدانگ و موقعيت محل و محدوده زماني و احراز مالکيت و انتساب آن به شخص حقيقي وحقوقي و ساير عوامل موثر و فاقد هرگونه ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي به مبلغ 14/700/000/000  ريال آورد ميگردد — دادورز شعبه 185 محمد مسعودي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10:30الی11