فروش یک ملک تجاری خ ابوذر

50000000000

توضیحات

9909980943500640

140068460000409811
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 130/1/229ج و دادنامه صادره از شعبه229دادگاه عمومی تهران خواهان امیراعلم مقیمی و خواندگان1-مجید2-ملکه3-زرافشان همگی مقیمی دایر بر فروش ملک به پلاک ثبتی2398/15411بخش10تهران و تقسیم ثمن حاصله به شرح دادنامه صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11 الی 11/30مورخ1400/09/08در محل اجرای احکام مدنی شعبه180دادگاه عمومی تهران از طریق مزایده از قیمت 50000000000ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .. .شش دانگ پلاک ثبتی 2398/15411بخش10تهران به مساحت 60مترمربع به نشانی تهران 20متری ابوذر بین 8متری عادل و10متری جعفری پلاک481و483که ساختمان ان بانمای سیمان و اسکلت نیمه فلزی با سقف طاق ضربی مشتعمل بر همکف و دو طبقه فوقانی است طبقه همکف شامل یک باب مغازه -راهرو-سرویس بهداشتی -حمام-حیاط  و انباری است نیم طبقه اول اشپزخانه با کابینت فلزی -طبقه اول شامل دو اتاق تو در تو -نیم طبقه دوم سرویس بهداشتی -طبقه دوم شامل سالن و تراس-کف واحد مسکونی موکت-دربها چوبی -فلزی-پنجره ها اهنی-مغازه به عمق تقریبی 7/7متر و عرض تقریبی 3متر دارای بدنه سرامیک -کف سنگ-درب شیشه سکوریت-و کرکره برقی با فعالیت لوسترفروشی است ساختمان دارای حق اشتراک آب-برق و گاز و دارای قدمت میباشد طبق استعلام از سامانه طرح تفصیلی جدیدشهرتهران ملک در پهنه M112واقع شده و دارای اصلاحی از گذر است طبق استعلام از شهرداری منطقه17تهران ملک فاقد پایانکار است همچنین میزان مساحت تجاری مورد تائید شهرداری اعلام نشده است طبق برگه عواض کسب و پیشه مساحت 15متر مندرج شده است باتوجه به موقعیت مکانی و زمانی و جمیع عوامل موثر  شش دانگ عرصه و اعیان و ملکیت و کلیه حقوق مکتسبه ناشی از منافع تجاری و سرقفلی و کسب و پیشه به قیمت پایه کارشناسی در محل اجرای احکام شعبه229دادگاه عمومی حقوقی تهران بفروش میرسد.

 

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران – اصغر ملكي

 

تهران-يافت آباد-كوي وليعصر-مجتمع قضايي شهيد مطهري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت11الی11:30