فروش یک قطعه زمین کرج ماهدشت

1050000000

توضیحات

9909982611100710

140001460000112987
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

رياست محترم اداره ارشاد اسلامي شهرستان كرج

با سلام

احتراماً به پيوست يك برگ آگهي مزايده ارسال مي گردد دستور فرمائيد براي يك نوبت وفق مواد 118و119 قانون اجراي احكام مدني مبني بر درج آگهي در يكي از روزنامه هاي محلي واين كه موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين آگهي وروز فروش بيش از يك ماه وكمتر از 10روزنباشد چاپ ومنتشر وآن را قبل از تاريخ 1400/9/4 به اين اجرا ارسال نمايند.

دادورز اجرای احکام شعیه14 اجرای احکام مدنی(خانواده) شهرستان کرج-زهره فرزی زاده

به موجب پرونده كلاسه0000826صادره از شعبه 1 وشماره 0000194/13شعبه 1دادگاه خانواده كرج لها: خانم فاطمه زمانيان با وکالت خانم سارا کريمي  عليه :  آقايان وخانمها  کبري پيشدادوفرزاد خدابنده لو ورضا خدابنده لو وثريا خدابنده لو وعلي اصغر خدابنده لو وعلي اکبر خدابنده لو ونيلوفر جهاني  محکوم عليها محکوم اند  به پرداخت  596633243ريال بابت مهريه ومبلغ 529000000ريال بابت اجرت المثل (جمعا مبلغ 1125633243ريال )  و خسارات دادرسي  در حق محكوم لها و مبلغ 5 درصد از محکوم به بابت نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به ملک زمين آدرس کرج ماهدشت ابتداي جاده کيانمهر روبروي قرارگاه يگان ويژه خيابان هوافضا (ماهواره)نرسيده به پايگاه يگان ويژه به شماره قطعه تفکيکي 496داراي 330000مترمربع    مالکيت آقاي صفرخدابنده لو  از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ1400/4/9 از ساعت 9 لغايت10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد مزايده از 1050000000ريال  مبني برنظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

آدرس ومشخصات ملک وبهاي آن طبق نظريه کارشناسي: يک قطعه زمين به نشاني ماهدشت ابتداي جاده کيانمهر روبروي قرار يگان ويژه خيابان هوافضا(ماهواره)نرسيده به پايگاه يگان ويژه عرصه کلي پلاک با ابعاد نامنظم داراي انحنا وشکستگي مطابق مندرجات سند ثبتي داراي مساحت کلي 330000مترمربع بوده وداراي حدود اربعه به شرح ذيل مي باشد شمالا بطور منکسر وشکسته بطول 840متر به جاده آسفالته ماهواره وسپس پلاک باقيمانده 310اصلي  وشرقا بطول 490متر به حريم جاده آسفالت ماهدشت به مهرشهر وجنوبا بطولهاي 259+148+235متر به مستثنيات اراضي حلقه دره وغربا بطول 48متر به قطعه دوم افرازي باقيمانده از پلاک 310اصلي حلقه دره وپلاک فوق بصورت خام وفاقد هرگونه تسطيح وآماده سازي بصورت غير محصور وبدون مستحدثات وبرقراري انشعابات وخدمات زيربنايي مي باشد وقطعه مورد خواسته با ابعاد منظم مستطيل شکل واقع شده است که وفق خيابان بندي بصورت يک بر شمالي قرار گرفته است با عنايت به جميع موارد از جمله نحوه دسترسي وموقعيت قرار گيري عرصه نهسبت به بافت شهري وميزان قدرالسهم متعلقه ونوع کاربري موجود ومستندات مالکيت وضعيت خيابان بندي ميزان هزينه هاي تحميلي بابت آماده سازي وخاکبرداري وخيابان بندي وخدمات زيربنائي وعدم هرگونه فعاليت عمراني در سنوات طولاني اخير نوع طرح مصوب و پيش بيني شرايط آتي ومساحت تحت تملک ارزش عادله روز 100مترمربع باقيمانده از ملک موصوف به مبلغ 1050000000ريال معادل يکصدوپنج ميليون تومان برآورد مي گردد

ادرس ملک موردنظر کرج ماهدشت ابتداي جاده کيانمهر روبروي قرار يگان ويژه خيابان هوافضا(ماهواره)نرسيده به پايگاه يگان ويژه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/04ساعت9الی10