فروش یک قطعه زمین مشاع کرج گرمدره

118181818181

توضیحات

9909980227700859

140001460000113427
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بموجب پرونده شماره بايگاني 9902758 شعبه اول شهيد  بهشتي  تهران  اجراي احکام مدني دادگستري موضوع کلاسه پرونده  0000189 شعبه دوم نيابت دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له: ابراهيم  محبي  آشتياني    عليه :  عبدالحميد   کمپانیان  محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/332/400/000 ريال در حق محکوم له  و مبلغ 5/000/000/000  ريال  درصد به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسي دادگستري کرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده از طريق مزايده در مورخ   13/ 1400/09  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت  1/300/000/000 /000 ريال يک  سهم  مشاع  از 11  سهم  عرصه  واعيان    يک  سهم  مشاع  از  5/5  سهم  سه  دانگ    از 11  سهم  از  ششدانگ  شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:احترما عطف به ابلاغ کارشناسي موضوع پرونده شماره بايگاني 0000189 در خصوص ارزيابي يک قطعه زمين به شماره پلاک ثبتي 21/371 به مالکيت آقاي عبدالحميد کمپانيان و شرکا پس از دريافت ابلاغ و مدارک ابرازي با راهنمايي خواهان پرونده آقاي ابراهيم محبي آشتياني از محل ملک واقع در شهر گرمدره خيابان ناصريه بعد از خيابان شهيد علي مددي  معروف به مرغداري کياني  بازديد معاينه و تحقيق محلي بعمل آمد و نتيجه به شرح آتي تقديم حضور است.طبق مدارک موجود در پرونده از جمله استعلام ثبتي و مدارک موجود در پرونده ملک در شهرداري گرمدره و بازديد و معاينه محل ملک تعرفه شده عبارتست از  يک قطعه زمين به مساحت حدود 12813 متر مربع به شماره پلاک ثبتي 371 فرعي از 21 اصلي ناحيه 4 داراي راي ماده 12 قانون زمين شهري به شماره 03/5/ک/89 مورخه 1369/07/21 مبني بر زمين داير باغ به صورت ساختمان تاسيسات و باغ است.

بر اساس نامه شماره 1400/6996 مورخه 1400/04/13 شهرداري گرمدره طبق طرح تفصيلي پيشنهادي گرمدره ملک در حال حاضر با کاربري هاي مختلف  تجاري  اداري خدماتي  و آموزشي فضاي سبز مسکوني و معابر شهري جدول الف پيش بيني شده است در قسمت شمالي ملک بر خيابان ناصريه 5 باب مغازه تجاري جمعا به مساحت حدود 100 متر مربع موجود است که دو دهانه آن به عنوان نانوايي داير و مابقي بلا استفاده است تجاريهاي موجود قدمتي پيش از تاسيس شهرداري گرمدره دارد اما در خصوص مجوز و يا پايانکار بناهاي موجود و يا واگذاري عين يا منافع تجاريهاي موجود سند و مدرکي به اينجانب ارائه نشده است.با توجه به موقعيت محلي ملک نوعيت کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي ابعاد و مساحت ملک حقوق مکتسبه تجاري هاي موجود عرض معابر در دسترس سلسله مراتب دسترسي ها کاربري هاي مجاور مشاع بودن ملک و تعداد مالکبن مشاعي وضعيت بازار املاک و مستغلات و ساير عوامل و فاکتور هاي موثر در

قضيه ارزش شش دانگ عرصه و اعيان پلاک ثبتي 371 فرعي از 21 اصلي به مساحت 12813 متر مربع به شرط عدم تعهد به اشخاص حقيقي حقوقي و عدم واگذاري عين و منافع آن به غير به مبلغ 1/300/000/000/000 ريال تمام معادل يکصد و سي ميليارد تومان بر آورد و اعلام مي گردد و قدر السهم آقاي عبدالحميد کمپاني فرزند ابولقاسم از ثمن کل ملک مشاع به مبلغ 118/181/818/181 ريال ميليارد و هشتصد و هيجده ميليون و يکصد و هشتاد و يک هزار و هشتصد و هيجده تومان مي باشد.

دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اجراي احکام مدني دادگستري موضوع کلاسه پرونده  0000189 شعبه دوم نيابت دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له: ابراهيم  محبي  آشتياني    عليه :  عبدالحميد  کيانيان  محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ 100/332/400/000    ريال در حق محکوم له  و مبلغ 5/000/000/000  ريال  درصد به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسي دادگستري کرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده از طريق مزايده در مورخ    25  1400/7/  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت  1/300/000/000 /000 ريال يک  سهم  مشاع  از 11  سهم  عرصه  واعيان    يک  سهم  مشاع  از  5/5  سهم  سه  دانگ    از 11  سهم  از  ششدانگ  شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:احترما عطف به ابلاغ کارشناسي موضوع پرونده شماره بايگاني 0000189 در خصوص ارزيابي يک قطعه زمين به شماره پلاک ثبتي 21/371 به مالکيت آقاي عبدالحميد کمپانيان و شرکا پس از دريافت ابلاغ و مدارک ابرازي با راهنمايي خواهان پرونده آقاي ابراهيم محبي آشتياني از محل ملک واقع در شهر گرمدره خيابان ناصريه بعد از خيابان شهيد علي مددي  معروف به مرغداري کياني  بازديد معاينه و تحقيق محلي بعمل آمد و نتيجه به شرح آتي تقديم حضور است.

توصيف کلي ملک 

طبق مدارک موجود در پرونده از جمله استعلام ثبتي و مدارک موجود در پرونده ملک در شهرداري گرمدره و بازديد و معاينه محل ملک تعرفه شده عبارتست از  يک قطعه زمين به مساحت حدود 12813 متر مربع به شماره پلاک ثبتي 371 فرعي از 21 اصلي ناحيه 4 داراي راي ماده 12 قانون زمين شهري به شماره 03/5/ک/89 مورخه 1369/07/21 مبني بر زمين داير باغ به صورت ساختمان تاسيسات و باغ است.

بر اساس نامه شماره 1400/6996 مورخه 1400/04/13 شهرداري گرمدره طبق طرح تفصيلي پيشنهادي گرمدره ملک در حال حاضر با کاربري هاي مختلف  تجاري  اداري خدماتي  و آموزشي فضاي سبز مسکوني و معابر شهري جدول الف پيش بيني شده است در قسمت شمالي ملک بر خيابان ناصريه 5 باب مغازه تجاري جمعا به مساحت حدود 100 متر مربع موجود است که دو دهانه آن به عنوان نانوايي داير و مابقي بلا استفاده است تجاريهاي موجود قدمتي پيش از تاسيس شهرداري گرمدره دارد اما در خصوص مجوز و يا پايانکار بناهاي موجود و يا واگذاري عين يا منافع تجاريهاي موجود سند و مدرکي به اينجانب ارائه نشده است.

با توجه به موقعيت محلي ملک نوعيت کاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي ابعاد و مساحت ملک حقوق مکتسبه تجاري هاي موجود عرض معابر در دسترس سلسله مراتب دسترسي ها کاربري هاي مجاور مشاع بودن ملک و تعداد مالکبن مشاعي وضعيت بازار املاک و مستغلات و ساير عوامل و فاکتور هاي موثر در

قضيه ارزش شش دانگ عرصه و اعيان پلاک ثبتي 371 فرعي از 21 اصلي به مساحت 12813 متر مربع به شرط عدم تعهد به اشخاص حقيقي حقوقي و عدم واگذاري عين و منافع آن به غير به مبلغ 1/300/000/000/000 ريال تمام معادل يکصد و سي ميليارد تومان بر آورد و اعلام مي گردد و قدر السهم آقاي عبدالحميد کمپاني فرزند ابولقاسم از ثمن کل ملک مشاع به مبلغ 118/181/818/181 ريال ميليارد و هشتصد و هيجده ميليون و يکصد و هشتاد و يک هزار و هشتصد و هيجده تومان مي باشد.

دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت8الی9