فروش یک قطعه زمین مسکونی شش دانگ رباط کریم روبه رو پلیس راه

7000000000

توضیحات

9909988143300435

140091460000485271
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي000691 به ضرر محکوم عليهم خانم نازنين زهرا حيدري و معصومه حيدري فرزندان رضا با قيوميت آقاي علي آرزومند محکوم به پرداخت 90عدد سکه تمام بهار آزدي بابت بخشي از مهريه از ماترک آقاي رضا حيدري فرزند قدرت اله به نسبت سهم الارث مندرج در گواهي حصر وراثت در حق محکوم له خانم پروين آرزومند فرزند محمود و مبلغ 495/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است يک قطعه زمين با پلاک ثبتي 161 اصلي حوزه ثبت رباط کريم که توسط آقاي نريمان غديري وفق قولنامه رسمي سازمان عمران مسکن به تاريخ 80/10/6 به مساحت 200متر مربع از اراضي بازارک رباط کريم از پلاک 161بازارک قطعه تفکيکي 54را از آقاي محمود تابش نيا خريداري مي نمايد و وفق دستنويس ظهر قولنامه فوق الذکر آقاي غديري زمين مورد معامله را در تاريخ 85/5/2به آقاي تراب يزدان پناه به فروش مي رساند و ايشان طبق مبايعنامه با کد رهگيري 1071006091675مورخ 1392/3/2يک قطعه زمين خريداري شده صدرالاشاره  را 100سهم از 100سهم معادل (شش دانگ) بدون سند با کاربري مسکوني داراي پلاک ثبتي به شماره فرعي از پلاک ثبتي شماره 161اصلي حوزه ثبتي رباط کريم به مساحت 200متر به نشاني رباط کريم روبروي پليس راه کوچه نسترن چهارم قطعه شماره 54 را به آقاي رضا حيدري به فروش مي رساند که شش دانگ زمين مذکور به قيمت7/000/000/000ريال ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/9/17 از ساعت 12 الي 13ظهر از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت12 الی13