فروش یک قطعه زمین قولنامه ای شش دانگ کرج خرمدشت

15400000000

توضیحات

9909982611900664

140001460000112976
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج

با سلام

با احترام؛ به پیوست یک برگ آگهی مزایده ارسال می گردد، دستور فرمایید آگهی مزایده برای یک نوبت وفق مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و این که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد چاپ و منتشر و آن را در پرونده قبل از تاریخ 1400/09/04 به این اجرا ارسال فرمایند.

آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 0000258صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده كرج لها: خانم فاطمه ندرلو فرزند عين اله با وکالت خانم سحرلله خاني  عليه: آقاي حبيب سلطاني فرزند نصراله  که محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد200 قطعه سکه تمام بهارآزادي به نرخ روزبابت مهريه  در حق محكوم لها و پرداخت مبلغ 5 درصد محکوم به بابت  نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي شش دانگ  يک قطعه زمين قولنامه اي با کد رهگيري 1311005377102 واقع در کرج خرمدشت خيابان ميثم روبروي کارگاه توانگر 16 متري احداثي نيلوفر 9  اصلي متعلق به آقاي  حبيب سلطاني از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/09/04 از ساعت 8 لغايت 9 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد، مزايده از قيمت مبلغ 15/400/000/000  ريال وفق نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند

آدرس ملک مورد مزايده:  در کرج خرمدشت خيابان ميثم روبروي کارگاه توانگر 16 متري احداثي نيلوفر 9

مشخصات ملک مورد مزايده :مطابق يک فقره مبايعه نامه رسمي با کد رهگيري 1311005377102 که ذيل صفحه 27 رديف 263 دفتر 2401 در تاريخ 1391/08/30 در مشاور املاک 3633 حوزه ثبتي کرج تنظيم گرديده آقاي حبيب سلطاني اقدام به خريد شش دانگ يک قطعه زمين داراي پلاک ثبتي 504 فرعي از 144 اصلي قطعه 36 تفکيکي واقع در خرمدشت به مساحت 270متر مربع در ازاي پرداخت ثمن از آقاي نصرت اله اکبريان و مريم کمالي روستا نموده است که مطابق مفاد قرارداد مالکيت مورد معامله به صورت قولنامه اي بوده و حدودات اربعه زمين فوق الاشاره عبارت است از شمالاً بطول 33/75 متر به ملک فروشنده جنوباً به طول 33/75 متر به ملک آقاي جمشيد ناصر بخت شرقاً به طول 8 متر به سوله احداثي  در زمين حاج غلامحسين کمالي دهقان غرباً به طول 8 متر به خيابان 16 متري احداث

الف -عرصه اوليه به ابعاد منظم مستطيل شکل و مساحت مناسب به صورت يک بر غربي مشرف به خيابان عريض مجاور قرار گرفته است

ب- ملک فاقد هرگونه مستحدثات ، امتيازات و انشعابات مي باشد وبه صورت زمين خالي بدون اجراي ديوار کشي رها گرديده وليکن حدودات جنوبي و شرقي آن منتهي به ساختمان هاي احداثي همسايه واقع گرديده و بر غربي نيز به وسيله جدول گذاري خيابان مشخص شده است

نظريه کارشناسي: با عنايت به جميع موارد صدرالذکر و لحاظ کليه آيتم هاي موثر در ارزيابي املاک مسکوني مستقل از جمله موقعيت قرار گيري عرصه در بافت شهري ، عرض گذر و مقدار بر، ابعاد و مساحت عرصه ، مستندات مالکيت ميزان تراکم و بافت منطقه همچنين امتيازات و منضمات مربوطه بدون احتساب مبالغ رهن يا بدهي هاي متعلقه ارزش عادله روز شش دانگ ملک موصوف بعلاوه ملحقات به مبلغ 15/400/000/000 ريال معادل يک ميليارد و پانصد و چهل ميليون تومان برآورد مي گردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/04ساعت8الی9