فروش یک قطعه زمین شش دانگ فردیس

680000000000

توضیحات

140001920000497344

140001460000119175
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 3 / 0000583  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی دادگستری له خانم قدسی تیموری وعلیه سایرین ورثه در اجرائیه  بنام های 1- بتول 2- فرهاد 3-  زهرا 4- خدیجه 5 – شهلا – 6 – فربد 7- محمد صادق 8 – الهام همگی با نام خانوادگی تیموری که محکوم علیها محکوم به فروش پلاک ثبتی 977 فرعی از 162 اصلی مفروز و مجزی از 759 قطعه اول ، با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق بهپلاک ثبتی977/162 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/9/23 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 680000000000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :بر اساس دو برگ سند مالکیت تک برگ ارائه شده ملک مورد نظر یک قطعه زمین طلق به مساحت 5/ 7500 متر مربع به شماره 977 فرعی از 162 اصلی مفروز و مجزی شده از 759 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 تفکیکی حدود زمین شمالاً پی است بطول 70 متر به خیابان 10 متری شرقاً پی است بطول 15 / 107 متر به جنگل احداثی جنوباً پی است بطول 70 متر مربع به قطعه 2 تفکیکی ، غرباً پی است بطول 15 / 107 متر مربع به قطعه 137 تفکیکی . ملاحظات : سند قبلی از نوع اصلی بشماره 261473 سری ب سال 1395 بعلت تغییر مالکیت ابطال گردید این سند از نوع اصلی بشماره 909115 سری ب سال 1399 صادر میشود . برابر نامه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بشماره 701/10091  مورخ 27/02/1396 پلاک مذکور بموجب نظریه شماره 162 مورخ 05/04/1369 کمیسیون ماده 12 بصورت دایر باغ تشخیص و اعلام گردیده است . وضعیت موجود : ملک مورد ارزیابی یک قطعه زمین با موقعیت جنوبی است که از ضلع شمال محدود به گذر خاکی بن بست و از ضلع شرق با دیوار گلی محدود به فضای سبز ( جنگل احداثی ) و از ضلع جنوب به دیوار ملک همسایه جنوبی و از ضلع غرب نیز محدود به چهار دیواری همسایه میباشد . همچنین ملک فاقد هرگونه بنا ، کشت و درخت کاری و هرگونه انشعاب می باشد . نظر کارشناسی : ملک یک قطعه زمین خالی با موقعیت جنوبی با مساحت 5 / 7500 متر مربع که از ضلع شمال مشرف به گذر بن بست غیر آسفالته و از ضلع شمال فاقد دیوار و سایر اضلاع به دیوار محدود می باشد ، کاربری زمین باغ دایر به آدرس و مختصات صدر الاشاره می باشد . ملک بصورت زمین خالیو در روز بازدید هیچگونه بنا یا کسب و تجارت ، زراعت در آن مشاهده نگردید . ملک ورثه ای بوده و بنام وراث سند مشاعی صادر گردیده است . ملک مورد بازدید بصورت یک قطعه زمین و در روز بازدید در اجاره هیچ شخص حقیقی و حقوقی قرار نداشت . قطعه زمین مورد نظر دارای 9 نفر مالک ورثه ای بنامهای : خانم ها و آقایان  قدسی ، زهرا ، فرهاد ، خدیجه ، بتول ، شهلا ، محمد صادق ، فربد و الهام تیموری  است که بنام آنها مطابق سهم الارث اسناد مالکیت مشاعی صادر گردیده است . با عنایت به مراتب فوق مدارک و مستندات ابرازی ، مشاهدات و اظهارات صورت گرفته ، بررسی های بعمل آمده ، موقعیت مکانی و زمانی ملک مورد نظر ، با در نظر گرفتن سایر جوانب موثر ، مساحت عرصه و اعیان ، نوع کاربری ( باغ دایر ) و فارغ از اصالت اسناد و مدارک و کلیه دیون و تعهدات احتمالی به سایر ارگانها ، نهاد ها ، دستگاهها ، بانک ها و فارغ از کلیه نقل و انتقالات وکالتی و قولنامه ای احتمالی ، صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین صحت مدارک ابرازی ، ارزش شش دانگ قطعه زمین مورد تعرفی به مساحت 50 / 7500 متر مربع بصورت دایر باغ و در صورتیکه منعی برای انجام معامله نداشته باشد مبلغ 680000000000 ریال معادل شصت و هشت میلیارد تومان ارزیابی و تقویم  میگردد . 

آدرس ملک مورد مزایده : فردیس – رزکان جاده مشکین دشت  روبروی هایپر استار بعد از خیابان سورنا کوچه خاکی قطعه دوم جنوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8الی9