فروش یک قطعه زمین شش دانگ رودهن

37800000000

توضیحات

9709988685201729

140091460000487431
شعبه اجراي احكام مدني بخش رودهن

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

نوبت دوم

 

حسب نیابت صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه بخش نوبران و کلاسه اجرایی 9900278 شعبه اجرای احکام مدنی بخش رودهن یک قطعه زمین به عنوان مال در پرونده معرفی گردیده که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی وفق مواد 114 و 137 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید  :

قطعه 235 پلاک ثبتی 1084 فرعی از 17 اصلی به مساحت عرصه معادل 1512 مترمربع که حدود اربعه آن ، شمالاً به طول 20/50 متر به پلاک مجاور و شرقاً به طول 76/20 متربه پلاک مجاور و جنوباً به طول 20/50 متر به پلاک مجاور و شرقاً به طول 76/20 متر به پلاک مجاور و جنوباً به طول 20/50 متر به گذر غرباً به طول 75 متر به پلاک مجاور ، به استحضار می رساند ملک موصوف فاقد اعیانی ، غیر محصور و غیر مشجر می باشد ارزش روز شش دانگ عرصه جهت برگزاری مزایده عمومی با صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و با فرض صحت و اصالت مدارک ابرازی و با توجه به عوامل موثر نظیر : مساحت ، موقعیت و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که به اشخاص حقیقی ، حقوقی ممکن است وجود  داشته باشد و در صورتی که منعی برای معامله نداشته باشد به مبلغ 37/800/000/000 ( سی و هفت میلیارد و هشتصد میلیون ) ریال برآورد می گردد . که  قیمت پایه مزایده بوده ، مزایده از این قیمت آغاز و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد بوده ومتقاضیان می توانند برای بازدید مال موضوع مزایده از پنج روز پیش ازتاریخ مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام دادگاه رودهن از اموال بازدید نمایند ( ماده 126 قانون اخیر الذکر ) . برنده مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و نقداً و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید درغیر این صورت مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد ( ماده 129 همان قانون ) .  در صورت مواجهه روز مزایده با تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز کاری بعد از آن درهمان مکان و زمان برگزار می گردد . پیشنهاد می گردد خریداران محترم به منظور تسهیل مراحل اداری ، در هنگام خرید میزان ده درصد مبلغ پایه را به صورت چک رمز دار به همراه داشته باشند .الف

زمان مزایده : 1400/9/21 ساعت 10 صبح 

مکان : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه رودهن

 

سیدعباس موسوی خرم

مدیر اجرای احکام مدنی رودهن

 

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10