فروش یک قطعه زمین شش دانگ دماوند احمدآباد

124020000000

توضیحات

9909982210200182

140091460000460702
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهی مزایده نوبت دوم***

در خصوص پرونده کلاسه 0000351اجرای احکام مدنی شهرستان دماوند موضوع  دادنامه شماره 14009130001940438 صادره شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند که خانم مهری سلامی، به طرفیت آقایان- عبدالله و ابراهیم و خانم- مریم شهرت همگی سلامی با خواسته دستورفروش از ماترک متوفی مرحوم نصرت اله سلامی نسبت به پلاک 414 فرعی از 59 اصلی واقع در احمدآباد خیابان سلامی بالاتر از گورستان چالکا،  با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری  و با توجه به اینکه  آقای محمدجوادخانی کارشناس منتخب به شرح ذیل کارشناسی نموده است :  اینجانب به عنوان کارشناس منتخب پس از حضور شعبه اجراء و مطالبه پرونده درخصوص ارزیابی پلاک موصوف به محل وقوع ملک عزیمت و پس از ملاحظه و مشاهده محل با مطالعه پرونده و سوابق ثبتی پلاک مرقوم و قرائن و شواهد موجود در محل گزارش کارشناسی به شرح ذیل به استحضار می رساند:قرار کارشناسی: کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و نظریه کتبی و مستدل خویش را در امور ثبتی اعلام نمائید1-وضعیت پلاک 414 فرعی از 183 فرعی از 59 اصلی: برابر سوابق ثبتی و اسناد مالکیت صادره ششدانگ پلاک 183 فرعی از 59 اصلی واقع در احمدآباد به نام آقایان نصرت اله سلامی و محمد مداحی صادر و تسلیم شده و سپس به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره 5225 مورخه 11/6/1357 به 23 قطعه تفکیک و طبق تقسیم نامه شماره 53782 مورخه 1/7/1357 دفتر یک دماوند قطعه اول تفکیکی در سهم اختصاصی نصرت اله سلامی قرار گرفته و سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 689 مترمربع قطعه اول تفکیکی به پلاک 414 فرعی مفروز از پلاک 183 فرعی از 59 اصلی واقع در احمدآباد حوزه ثبتی دماوند، ذیل ثبت شماره280205 دفتر 192 به شماره چاپی 553592/3 در تاریخ 12/10/1387 به نام مرحوم نصرت اله سلامی صادر و تسلیم شده است که حدود اربعه آن عبارتست از:

شمالاً: به طول 51 متر جای پی اشتراکیست با پلاک 415 فرعی.

شرقاً: در سه قسمت جمعاً به طول 60/24 متر به نهر زمین پلاک 152 فرعی حیدر گل آقائی.

جنوباً: در چهار قسمت جمعاً به طول 40/44 متر به نهر زمین مزبور.

غرباً: به طول 80/16 متر دیواریست به جاده احمدآباد. (در سند اولیه در حد جنوب به نهر زمین 2062 فرعی موقوفه محدود شده بود). به موجب دادنامه حصر وراثت شماره 53 مورخه 8/2/1379 صادره شعبه اول دادگاه حقوقی دماوند مرحوم نصرت اله سلامی فوت و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: آقایان- عبداله، ابراهیم و خانمها- مهر، مریم شهرتین همگی سلامی (فرزندان) و خانم توران زند همسر متوفی می باشند.

2-وضعیت اجمالی: پس از وقوف به مواد ثبتی و جهت انطباق پلاک به محل وقوع ملک عزیمت و پس از ملاحظه محل محدوده پلاک مرقوم به صورت یک قطعه زمین محصور به دیوار و مرز مجاور مشاهده گردید و مساحت آن بدون اصلاحی حریم احتمالی خیابان و نهر حد جنوبی مندرج در سند مالکیت به میزان 689 مترمربع بوده که در وضعیت موجود که خیابان حد غربی از سوی شهرداری 12 مترمی اعلام شده و در قطعه مجاور از آکس به مقدار 6 متر رعایت گردیده میزان مساحت 17 مترمربع آن جزء حریم محسوب شده جهت مقدار دقیق جرائم احتمالی مستلزم استعلام از شهرداری و مراجع ذیصلاح می باشد. دارای مختصات تقریبی میانی (U.T.M)- WGS 84 معادل X=595801، Y=3953922، می باشد.

نظریه کارشناسی: با عنایت به مطالب معنونه و ملاحظه و مشاهده انجام شده و بررسی های به عمل آمده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین (بدون اصلاحی) به مساحت 689 مترمربع قطعه اول تفکیکی به پلاک 414 فرعی مفروز از پلاک 183 فرعی از 59 اصلی واقع در احمدآباد حوزه ثبتی دماوند، مورد مالکیت مرحوم نصرت اله سلامی، به شرح وضعیت اجمالی در گزارش و مدنظر قرار دادن موقعیت محل و میزان مساحت عرصه و با در نظر گرفتن، پارامترهای موثر در ارزیابی از جمله موقعیت محلی و استقرار ملک در وضعیت فعلی، به صورت یک قطعه زمین و همچنین در صورت ارائه مدارک موخر که موثر در گزارش باشد، حق تنظیم نظریه اصلاحی و تکمیلی پیرو این نظریه برای کارشناس در هر زمان محفوظ خواهد بود، با مد نظر قرار دادن اثبات مالکیت و فارغ از موارد بازداشتی و احتمال هرگونه مغایرت در حدود ثبتی ملک و کسر حرائم احتمالی و نداشتن هرگونه بدهی احتمالی ناشی از عوارضات و مالیات به اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه بدهیها و تعهدات و دیون ممکنه که پرداخت آن به عهده مالک بوده و در صورت عدم وجود موانع قانونی و معاذیر در انتقال و کلیه شواهد و قرائن در وضعیت موجود به صورت ششدانگ یک قطعه زمین مساحت مندرج در سند مالکیت (بدون اصلاح حریم احتمالی به مساحت 689 مترمربع و کلیه شواهد و قرائن و دارا بودن سند مالکیت قیمت پایه جهت مزایده ششدانگ عرصه جمعاً به مبلغ 124/020/000/000 ریال (معادل یک صد و بیست و چهار میلیارد بیست میلیون ریال) ارزیابی و اعلام نظر می گردد. بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده1400/9/14  ساعت10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./ ق  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند – میر صادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10