فروش یک قطعه زمین شش دانگ تهران خ رجایی

900000000000

توضیحات

9209980210500314

140068460000441716
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک به پلاک ثبتی9422/4730 واقع در بخش6 تهران در پرونده مدنی981156/ج

 

بموجب دادنامه9209970210500582 صادره ازشعبه 183 دادگاه حقوقی تهران خواهان ها طاهره زهره فخرالسادات منیرسادات همگی مرتضوی انتساب و زهرا محامدی فاطمه دری و مریم سعیده حمیده محمد کاظم سکینه زهرا کوکب و غیره همگی با وکالت عبدالمناف سوری و خواندگان علی لیلا آزیتا و عاطفه همگی اسماعیلی هنجنی بابت دستور فروش پلاک ثبتی9422/4730واقع در بخش6تهران و نیز پرداخت خسارت دادرسی و نیم عشر اجرائی در حق دولت .برهمین اساس با در خواست وکیل  خوهانها پلاک ثبتی فوق توسط  کارشناس رسمی دادگستری جهت مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی شده است: ازمحل ملک واقع به نشانی تهران خ رجایی  خ هلال احمر پ4 بازدید بعمل آمد

مشخصات پلاک ثبتی ملک و شرح وضعیت آن:

 

مطابق مدارک مندرج ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت5140/45دسیمتر مربع به شماره9422فرعی از 4730 اصلی بخش6تهران که آگهی نوبتی اصلاحی آن بنام مالکین منتشر گردید طبق تصویر استعلام ثبتی به شماره41930مورخ1391/10/24 و تصویر سند ابرازی سه دانگ مشاع از ششدانگ با شماره ثبت ملک38130بنام جواد حقیقت گو می باشد.سه دانگ از ششدانگ مشاع با شماره ثبت ملک 38130 بنام حبیب الله حقیقت گو  و سپس برابر سند قطعی 74865مورخ1351/11/16دفترخانه129تهران به آقایان حاج اسماعیل نفیسی  و احمد شعبانی  و سید حسین مرتضوی انتساب و حسین کوکب  و عباس اسماعیل هنجی و حسن نظام هریک نسبت به یک دانگ مشاع انتقال یافته است که مالک فعلی عبارتند از حسن و ام البنین و عصمت و پروین همگی ورثه حسین نظام و سیدرضا و سید حسن و منیر السادات و قمرالسادات و طاهره و زهره همگی مرتضوی انتساب  و زهرا محامدی فرزند ابراهیم ورثه مرحوم حسین مرتضوی  و شرکت تجاری باور با مسوولیت محدود با مدیریت حمیدرضا نفیسی  و کاظم و محمد و حمیده و سعیده و مریم همگی کوکب فرزندان حسین و فاطمه دری و فرزند محمدعلی ورثه حسین کوکب  و محمد و اکبر  و احمد  و سکینه  و زهرا همگی فرزندان  مرحوم غلامرضا کوکب وارث مرحوم حسین کوکب ومحمدحسین و محمدحسن و محمدباقر  و صفا و فاطمه زهرا همگی مصون فرزندان غلامرضا  و عزت شهسواری فرزند محمد (ورثه غلامرضا مصون که از طریق ربابه کوکب ارث می برد) و علی و عاطفه و علی و عاطفه و آزیتا و لیلا همگی اسماعیل هنجی  و محمد شعبان کنی تنها وراث احمد شعبانی کنی میباشد

 

حدود اربعه ملک:شمالا بطول 1/30متر پخی است و دوم به طول57/90متربه گذر

 

شرقا بطول89/80متر به پلاک

 

جنوبا به طول55/40متر به پلاک

 

غربا بطول 89/85متر به گذر

 

اعیانی و مشخصات ملک:اعیانی احداث شده در عرصه شامل دو سوله 10دهانه بطول تقریبی 0متر و عرض تقریبی 24متر یکی در مجاورت ضلع شرقی ملک و دیگری در مجاورت غربی ملک و همچنین بنا اداری و اتاق کارگری در ضلع شمال ملک به مساحت2983/50دسیمتر مربع واقع شده است

 

ارتفاع تاج سوله ها حدودا 9متر و ستون های آن حدودا 6/50متر می باشد.دیوارهای اجری محصور کننده ملک با ارتفاع تقریبی 4متر و پوشش کف سوله ها آسفالت،سوله ها در دو  ضلع طولی و عرضی با دیوار محیطی آجری ملک محصور شده  و دوضلع دیگر آن محصور نمی باشد و به محوطه ملک ارتباط دارد.

 

در ضلع شمالی دو اتاق تو و یک اتاق سرایداری با یک آبدارخانه و یک دستگاه سرویس بهداشتی و حمام دوش فرش کف اتاقها موزائیک و پوشش بدنه دیوار اندود گچ و کف سرویس بهداشتی و آبدارخانه موزائیک و پوشش بدنه دیوار تا ارتفاع تقریبی 1/40متر کاشی می باشد.

 

با وجه به استعلام از سامانه طرح تفصیلی جدید شهرتهران ملک تعرفه شده فاقد کاربری تثبیت شده می باشد و پلاک مورد نظر در زیر پهنه r131(مسکونی با تراکم زیاد)قرار دارد

 

دارای انشعاب برق3فاز 25آمپر که در زمان بازدید کنتور جمع آوری شده بود.

 

دارای کنتور آب 3/4اینچ و کنتور گاز می باشد.عمر بنا بیش از49سال می باشد

 

 

 

نظریه کارشناسی :

 با عنایت به مراتب مشروحه فوق و موقعیت و مساحت عرصه و اعیان ملک و قدمت بنای موجود و دیگر عوامل موثر در قضیه ، ارزش پایه مزایده شش دانگ ملک موصوف در وضعیت و شرایط کنونی و فارغ از هرگونه موارد ثبتی و قانونی و نداشتن معارض و بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره جمعا به مبلغ 900/000/000/000ريال معادل نود میلیارد تومان  میلیون تومان ارزیابی میگردد .

 

حالیه مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ 1400/10/04 ازساعت 12 ظهر الی 12/30 دقیقه از طرق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا” فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

 

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت- فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/04ساعت12 الی12:30