فروش یک قطعه زمین زراعتی قصرشیرین

7263200000

توضیحات

9609988350300233

140050460000112846
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قصرشيرين

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه9900199 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له بهادر پیش بهار و…علیه هوشنگ پیش بهار و…دایر بر فروش ماترک ، شعبه اول اجرای احکام مدنی قصرشیرین در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:یک قطعه زمین به مساحت 18083 متر مربع واقع در محدوده حومه تحت پلاک 1 اصلی شهرستان قصرشیرین ملک آبی (مشروب از کانال فرعی ضلع شمالی موسوم به لاندا) مورد بازدید طلق و بصورت مشاع می باشد و مفروز نیست.کل مورثین مرحوم پیش بهار درآن ذی سمت می باشند.حدودات ملک طبق کروکی شمالا به زمین زراعتی آبی آقای خسروی جنوبا به زمین زراعتی غلام امیری شرقا به زمین زراعتی آبی رامین غلامی و غربا به جاده دسترسی به زمین معطوف می گردد.میزان اعیان قطعه زمین مورد بازدید سه نفر خرمای حدود سی ساله رها شده که در زمان بازدید فاقد ثمردهی بوده و ارزش هر نفر یک میلیون تومان است جمعاً ارزش کل ملک مبلغ 7263200000ریال برآوردگردیده است مزایده برای روز سه شنبه مورخ1400/10/7 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در قصرشیرین –میدان مهدیه –طبقه دوم دادگستری –واحد اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 2171293752003نزد بانک ملی واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/07ساعت10