فروش یک قطعه زمین بصورت کارگاه تولیدی اسلامشهر بلوارایت اله سعیدی

535000000000

توضیحات

9409985172500123

140091460000489185
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 963786/5، با عنایت به نیابت ارسالی از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام در اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر ،محکوم علیه شرکت صنایع راه سازی و معدن ایران محکوم است به پرداخت 73/270/000/000ریال بابت انجام تعهد مبنی بر تحویل و نصب و راه اندازی کارخانه پخت آسفالت در حق محکوم له شرکت عمران شار فرس (آقای مرتضی سرفراز رئیس هیات مدیره) با وکالت خانم فاطمه رزقی شهرودی و پرونده نیابتی همان مرجع با شماره بایگانی 0000190/5 اجرا محکوم علیه شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال روزانه از زمان صدور اجرائیه مورخ 1395/12/16لغایت زمان نصب و راه اندازی کارخانه آسفالت ویا تبدیل تعهد و اجرا آن بمبلغ 17/210/000/000ریال در حق محکوم له شرکت عمران شار فرس(آقای مرتضی سرفراز رئیس هیات مدیره)با وکالت خانم فاطمه رزقی شهرودی ومبلغ 860/500/000ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له، اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده به فروش خواهد رفت.:

نظریه کارشناسی:احتراماً عطف به قرار صادره در خصوص پرونده کلاسه های 963786/5 اجرا و 0000190/5اجرا ، موضوع دعوی شرکت عمران شار فرس به طرفیت شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران مبنی بر ارزیابی عرصه و اعیان  شش دانگ پلاک های ثبتی 409 الی 411 فرعی ، همگی از 40 اصلی  اینجانب کارشناس منتخب پس از اطلاع از قرار صادره ، مراجعه به دادگاه و مطالعه محتویات پرونده به محل وقوع پلاک های مورد کارشناسی به نشانی : بلوار آیت اله سعیدی ،جاده عباس آباد ، نبش خیابان نیروگاه –  پ 1 محل پلاک ثبتی های 409و410و411همگی فرعی از 40اصلی مراجعه و در معیت طرفین پرونده از املاک موصوف بازدید به عمل آورده و پس از بررسی های لازم ،گزارش کارشناسی خود را به شرح ذیل اعلام می نمایم :

1-مدارک و مستندات مورد اول کارشناسی: ( به دلیل عدم ارائه اسناد مربوط به ملکیت و مستندات ثبتی از طرف محکوم علیه ، از مدارک موجود در پرونده استفاده گردیده و گزارش کارشناسی نیز بر فرض درستی و صحت مدارک موجود در پرونده تنظیم و تشخیص صحت و سقم مدارک ابرازی در صلاحیت اینجانب نمیباشد )

الف-به استناد تصویر نامه موجود در پرونده به شماره 139706001059002453 مورخ 1397/05/21 اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر با موضوع بازداشت ملک با مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 409  فرعی از 40 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 40 فرعی از اصلی مذکور به مساحت عرصه 3299/40 متر مربع دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 956488 ذیل شماره 99518 صفحه 295 دفتر 716 دفاتر اسلامشهر بخش 12 حوزه ثبت ملک اسلامشهر به نام شرکت صنایع راه سازی و معدن صادر و به ثبت رسیده است .

ب- به استناد تصویر نامه موجود در پرونده به شمراه 139706001059002453 مورخ 1397/05/21اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر با موضوع بازداشت ملک با مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 410 فرعی از 40 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 40 فرعی از اصلی مذکور به مساخت 3300/30 متر مربع دارای سند مالکیت اصلی با شاره چاپی956489 ذیل شماره 99520 صفحه 298 دفتر 716  دفاتر اسلامشهر بخش 12 حوزه ثبت ملک اسلامشهر به نام شرکت صنایع راه سازی و معدن صادر و ثبت رسیده است .

ج-  به استناد تصویر نامه موجود در پرونده به شماره 139706001059002453 مورخ 1397/05/21 اداره ثبت اسناد  و املاک اسلامشهر با موضوع  بازداشت ملک با مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 411 فرعی از 40 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 40 فرعی از اصلی مذکور به مساحت عرصه 3300/30متر مربع دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی956487 ،ذیل شماره 99522 صفحه 301 دفتر 716 دفاتر اسلامشهر بخش 12 حوزه ثبت ملک اسلامشهر به نام شرکت صنایع راه سازی و معدن صادر و به ثبت رسیده است .

2-بر اساس مدارک ارائه شده توسط خواهان پرونده ، تمامی پلاکهای مذکور بر اساس سند اجاره اموال غیر منقول به شماره 19718 مورخ 1395/06/23 توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 751 شهر تهران از طرف شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران با مدیریت آقای نادر مهاجر با عنوان موجر به شرکت بازرگانی امین تاج پاسارگاد با مدیریت آقای نادر مهاجر با عنوان مستاجر و به مدت 3 سال واگذار شده است .

3-شرح بازدید :

پلاک های مورد کارشناسی در دو محل جدا از هم واقع گردیده که :

پلاک های ثبتی 409 و 410 و411 فرعی از 40 اصلی به صورت یک قطعه زمین یکپارچه (حاصل ادغام سه قطعه زمین ) با مساحت 9900 متر مربع به صورت عرصه و اعیان دارای دیوار کشی در چهار طرف به ارتفاع حدود1/70 متر و در زمان بازدید به صورت کارگاه تولیدی صنایع راهسازی و غیره مورد بهره برداری میباشد.

کارگاه دارای یکباب سوله فلزی به مساحت تقریبی 1200 متر مربع و  ارتفاع تاج حدود 7 متر با دهنه 12 متری بوده و همچنین حدود 150 متر مربع ساختمان اداری ، نگهبانی ، سرویس بهداشتی و مسکونی….. کارگری در عرصه احداث شده که باقی محوطه به عنوان محل نگهداری محصولات تولیدی میباشد .

بخشی از محوطه ملک ، آسفالت و بخشی نیز شن ریزی شده است .

کارگاه فوق الذکر ، دارای انشعاب برق سه فاز با توان 160 کیلو وات و کنتور گاز میباشد ، ضمن اینکه آب مصرفی کارگاه از یک حلقه چاه تامین می گردد.

در زمان بازدید از پلاک  مورد کارشناسی به صورت کارگاه تولیدی-صنعتی بهره برداری می گردد.

کارگاه دارای یکباب سوله فلزی به مساحت تقریبی 420 متر مربع و ارتفاع تاج حدود 7 متر با دهنه 12 متری بوده که در کنار سوله اصلی یک بچه سوله با عرض 6 متر و دهنه 4 متر نیز ساخته شده است  و همچنین حدود 220 متر مربع ساختمان اداری ، آشپزخانه ، نماز خانه ، سرویس بهداشتی ، نگهبانی ، و مسکونی …. کارگری در عرصه احداث شده و باقی محوطه به عنوان محل نگهداری و سایل تولیدی میباشد.

بخشی از محوطه ملک آسفالت و بخش نیز شن ریزی شده است .

کارگاه فوق الذکر فقط دارای انشعاب برق سه فاز با توان 50 کیلووات میباشد.

حدود و دامنه مسوولیت کارشناسی: رسیدگی بعمل آمده و در محدوده قرار کارشناسی صادره و بر اساس اوراق مضبوط در پرونده و در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری طرح ریزی گردیده ، چنانچه پس از تسلیم این گزارش ، مستندات قابل قبول دیگری از سوی طرفین پرونده یا هر مقام ذیصلاح ارائه گردد، مسئولیتی متوجه اینجانب نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و اختیارات اینجانب میباشد و در صورت دستور مرجع محترم قضایی ، قابل بررسی و اظهار نظر مجدد خواهد بود ، همچنین مسئولیت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهای مندرج در  آن و مفروضات تهیه آن وجاهت  یا نابرابری اسناد ابرازی با نسخ اصلی و انکار و تردید به دلائل و اسناد ارائه شده ، متوجه ارائه کننده اسناد و مدارک و دلائل است .

نظریه کارشناسی: با عنایت به موارد و مراتب اعلام شده فوق ، موقعیت و محل قرار گیری پلاک های مورد کارشناسی ، بررسی ها به عمل آمده از نظر مساحت ، وضعیت موجود و صحت مدارک ، مساحت اعیانی ، کیفیت اجرای ابنیه موجود ، مصالح به کار رفته در احداث بنا ، قدمت ، نوع بهره برداری ، امکانات و دسترسی و عوامل  و شرایط موثر در موضوع ، فارغ از هرگونه اظهار نظر حقوقی و ثبتی ، در صورتیکه پلاک های مذکور بلامعارض بوده و انتقال آنها از نظر قوانین جاریه منعی در دفترخانه نداشته و همچنین فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر دستگاه های دولتی و غیر دولتی و شهرداری باشد و پرداخت تمامی عوارض مربوط به ملک و همچنین در صورت تخلیه به نظر اینجانب ارزش شش دانگ پلاک های ثبتی 409 و 410و411 فرعی از 40 اصلی به مساحت کل 9900 متر مربع به صورت عرصه و اعیان وضع موجود به مبلغ535/000/000/000ریال( پنجاه و سه میلیارد و پانصد میلیون تومان) تعیین می گردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/09/17 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

کلام اله قره بقلو- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9:30الی10:30