فروش یک فقره سندحج تمتع

320000000

توضیحات

9709980216200260

140068460000443022
اجراي احكام شعبه 262 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 97/00103 صادره از شعبه 262 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای حسین میرزایی فرزند علی محکوم علیه پرونده اجرائی 262/97/ث ج160/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 28 عدد تمام سکه بهار آزادی و یک عدد نیم سکه بهار آزادی از بابت باقیمانده مهریه درحق محکوم لها، خانم نرگس جبرانی فرزند اکبر باوکالت خانم عطیه جبرانی که در این یک فقره سند حج تمتع به شماره زائری 16191385 نزد بانک ملی ایران شعبه مستقل حج و زیارت متعلق به محکوم علیه توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب از کارگزاران امورزیارتی استان تهران استعلام که کارگزاران مذکور ارزش خرید و فروش سند حج تمتع را مبلغ 320/000/000 ريال معادل سی و دو میلیون تومان اعلام نموده که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه در تاریخ 1400/9/23 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده یک فقره سند حج تمتع از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(در وجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

 

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10 الی11