فروش یک سری پوشاک زنانه

893500000

توضیحات

9609980217301350

140068460000408034
اجراي احكام شعبه 273 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 97/0004 صادره از شعبه مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای پیمان درواژ فرزند عزیزاله محکوم علیه پرونده اجرائی1273/97/ث ج171/خ2 محکوم است به پرداخت تعداد 119 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت باقیمانده مهریه و مبلغ 62/973/4000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم سوده مقدس زاده مقدم عراقی فرزند علی و همچنین مبلغ 67/962/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه اموال منقول لباس و شلوارک و کاپشن و پلیور و لگ و ساق شلواری و گل سر و صندل و کفش زنانه وارداتی متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن(انتهای خیابان)، کوچه ابوذر، پلاک 13 در اختیار حافظ آقای پدرام درواژ می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت اموال منقول مذکور ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

1.    تعداد 722 عدد شلوار زنانه در رنگ، جنس و طرح و سایز مختلف برای هر عدد شلوار 650/000 ريال و جمعا به مبلغ 469/300/000 ريال

2.    تعداد 19 عدد کاپشن زنانه هر عدد به ارزش 500/000 ريال و جمعا به مبلغ 9/500/000 ريال

3.    تعداد 42 عدد پلیور زنانه هر عدد به مبلغ 700/000 ريال و جمعا به مبلغ 29/400/000 ريال

4.    تعداد 415 عدد دامن و شلوارک زنانه هر عدد به مبلغ 350/000 ريال و جمعا به مبلغ 145/250/000 ريال

5.    تعداد 241 عدد لگ و ساق شلواری در رنگ های زرشکی و آبی ساده چهارخانه و طرحدار هر عدد به ارزش 250/000 ريال جمعا به مبلغ 60/250/000 ريال

6.    تعداد 362 عدد بلوز یقه اسکی زنانه و دخترانه هر عدد به ارزش 350/000 ريال جمعا به مبلغ 126/700/000 ريال

7.    تعداد 175 عدد تل و گل سر هر عدد به ارزش 70/000 ريال جمعا به مبلغ 12/250/000 ريال

8.    تعداد 101 جفت صندل و کفش زنانه در رنگ قرمز، مشکی و سبز هرعدد به ارزش 400/000 ريال جمعا به مبلغ 40/400/000 ريال

با توجه به مراتب فوق و وضعیت نگهداری کالا، استوک بوده، خاک خوردگی، جورنبودن سایز و رنگ، عدم بسته بندی مناسب و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش کلیه اموال منقول مورد نظر به مبلغ 893/500/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/8 از ساعت 10 الی 11 در محل نگهداری اموال به نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای آیت اله کاشانی،خیابان نجف زاده فروتن(انتهای خیابان)، کوچه ابوذر، پلاک 13 از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده اموال منقول فوق الذکر از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس طی چک تضمینی بانکی معتبر(بانک ملی ایران) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/09ساعت10الی11