فروش یک سری وسایل

360000000

توضیحات

9309980228700401

140068460000418226
اجراي احكام شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

مزایده اموال منقول

محکوم له: شرکت سیمان مازندران با وکالت شهلا شاهسونی

محکوم علیه: شرکت شیبارو با مدیریت عاملی محمدصادق توتونچیان

بازگشت به ارجاع کارشناسی پرونده به شماره 9309980228700401 و بایگانی 9900369 با توجه به نظریه کارشناسی مورخ 07/06/1400 موضوع کارشناسی خواها شرکت سیمان مازندران تعیین و ارزیابی اموال منقول توقیفی به استحضار عالی می رساند: ضمن مراجعه به آدرس تهران-بلوار کشاورز-نبش بانک سامان-طبقه اول با انجام بررسی ها و معاینات لازم و بازدید از محل و با توجه به اظهارات طرفین و همچنین تعیین قیمت کارشناسی اجناس با استعلام شفاهی از دوایر ذیزبط لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و نوسانات بازار و سایر عوامل موثر قیمت گذاری مطابق جدول به شرح ذیل قیمت کل 000/000/360 سیصدو شصت میلیون ریال محاسبه و تقدیم می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به قیمت گذاری پایه مزایده دستمزد کارشناسی مطابق تعرفه (دستورالعمل تعرفه دستمزد 25/12/1398 براساس ماده 6 وماده 11 و تبصره 6 ماده 11) به مبلغ 000/000/10 ریال محاسبه گردیده را پرداخت نمائید به پیوست جدول اقلام تقدیم می گردد.

1-اسپلیت 000/000/60ریال plasma gold

2-پرینتر000/000/50ریال hp laserjet2035

3-مانیتور سامسونگ2 دستگاه 000/000/15 ریال

4-پنکه پارس خزر یک عدد 000/000/3 ریال

5-پرینتر رنگی 2دستگاه 000/000/26 ریال hp deskjet1280 

6-دستگاه سیمی کردن کتاب دو دستگاه 000/000/15 ریال

7-ماشین تایپ قدیمی برادر000/000/3 ریال

8-اسکنر سه کاره 000/000/15 ریال hp psc1210

9-دستگاه ضبط و پخش آیوا با 2 اسپیکر 000/000/4 ریال

10-سه کاره000/000/20 ریال hp officejet7612

11-کولرگازی سامسونگ و جنرال الکتریک 000/000/112 ریال

12-یخچال گلداستار 000/000/15 ریال

13-سیستم رایانه رومیزی کامل دو دستگاه 000/000/12 ریال

. مقررات مزایده بتاریخ  1400/09/20 از ساعت 12:30 الی 13 در دفتر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه شهید مدنی واقع در : خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا مجتمع قضائی شهید مدنی در حضور نماینده  دادستان مزایده برگزار خواه شد و ده درصد آن فی المجلس در روز مزایده نقداً از خریدار دریافت  و الباقی ثمن مزایده را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت نماید  در غیر این صورت ده درصد دریافتی بنفع دولت ضبط خواهد شد . اجرای احکام مدنی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مدنی

اجرای احکام مدنی شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت12:30 الی13