فروش یک سری وسایل

200000000

توضیحات

9609982988700743

140091460000511057
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                            آگهی مزایده

در خصوص پرونده 9901483 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای سعید خضرکدخدامنش محکوم است به اقدام برابر اجراییه درحق محکوم له آقای علی قورچیان که با تعرفه مالی توسط محکوم علیه توقیف وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/10/01 روز چهارشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

مورد مزایده عبارت است اشیاء و لوازم بشرح ذیل:

1-انواع و اقسام چوب و تخته های بریده شده در سایزهای مختلف.

2-انواع و اقسام کلاف آماده برای ساخت مبلمان.

3-قطعات چوب آماده برای استفاده در ساخت صندلی و میز.

4- تعدادی صندلی مدیریتی و کارمندی و تعداد 10 عدد کپسول آتش نشانی.

که در نهایت بهای کل لوازم و اشیاء فوق به مبلغ 200/000/000 ریال تعیین شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./                                                                         

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9الی9:30