فروش یک سری وسایل

3500000

توضیحات

140091920004144526

140091460000508244
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره هجده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول :

بموجب اجرائیه صادره ازشورای حل اختلاف 18 تهران به کلاسه اجرایی 0000558 ج محکوم له ورثه متوفی  جعفر نوری پور  و محکوم علیه آقای همایون شاهیده فرعلیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به  اموال منقول /اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف ، تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است :

1 – یک عدد قفسه چهار طبقه ویترینی  جا موبایلی مستعمل2 – یک عدد آکواریم (مستعمل شکسته )3-  یک عدد ویترین 2 طبقه ( مستعمل)4 – یک عدد میز کامپیوتر (مستعمل)5 – یک عدد میز ایستاده مستعمل 6 – یک عدد نور پرداز کاری مستعمل 7 –یک عدد تب لت مستعمل 8 – یک عدد کوشی نوکیا ماکت و تعداد 5 عدد گوشی ماکت مستعمل 9 – یک عدد طلق موتور مستعمل 10 – 7 عدد کارتن گوشی مستعمل 11 – دو عدد صندلی شکسته 12 – دو عدد گاز کوچک مستعمل 13 – یک عدد کنسول ضبط و یک عدد تلفن مستعمل 14 – 70 عدد قاب گوشی و تز ئینات گوشی مستعمل 15-  یک عدد قفسه جا کاوری  مستعمل 16 – سه عدد میله جا گوشی 17- بیست عدد سی دی فیلم مستعمل  18 – یک عدد مهر تبلیغاتی 19 – یک عدد دنباریک  20 – یک عدد فاکتور کار و صندوق صدقات  21 – ده عد قطعات کامپیوتری  مستعمل 22 – یک عدد باند ماشین مستعمل 23 – پنج عدد کابل کامپیوتر مستعمل

 

. مزایده از ساعت 16  الی 17  عصر  مورخ 1400/10/14  روز سه شنبه  در آدرس اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 18 تهران برگزارو اموال  فوق از طریق مزایده به فروش می ر سد و از قیمت پایه کارشنا سی شده مبلغ  3/500/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خریدفی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار در مهلت قانونی بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. نشانی اجرای احکام – تهران – سه راه آذري – شهرك وليعصر – خ شهيد برادران بهرامي – روبروي بانك صادرات – پاساژ دولتي، طبقه اول

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/14ساعت16 الی17