فروش یک سری وسایل منزل

538000000

توضیحات

9809980227500382

140068460000410015
اجراي احكام شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران محکوم لهم سید محمد رضا و سید علیرضا ملک پور علیه سید محمد حسین ملک پور که   محکوم به پرداخت 1861/166/000 ريال بابت بابت محکوم به در حق محکوم لهم  و مبلغ 93/058/300  ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت  که اموال ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل جمعاٌ به مبلغ 538/000/000 ریال ارزیابی گردیده است .

 

آدرس اموال – خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه استانبول خیابان نوفل لوشاتو بن بست گوهرشاد پلاک 6

بسمه تعالی

با سلام

احتراما  پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار کارشناسی صادره مبنی بر ارزیابی اموال منقول توقیف شده، در مورخه 1400/04/16به نشانی خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه استانبول خیابان نوفل لوشاتو بن بست گوهرشاد پلاک 6 مراجعه نموده، با معرفی امین اموال آقای رضا محمدپور بزکی از اقلام مندرج در صورتجلسه مورخه 1398/04/10 بازدید بعمل آمد.

نظریه کارشناسی: طبق بازدید انجام شده و با درنظر گرفتن وضعیت روز بازار، مستعمل بودن کل اقلام و فرسوده و ناقص بودن تعدادی از آنها و شرایط فروش به صورت یکجا بر پایه مزایده، کل اقلام به استثناء موتور چهارچرخ و خودرو مجموعاً بمبلغ 538.000.000 ریال (پانصد و سی و هشت میلیون ریال) بشرح دو صفحه لیست پیوست ارزش پایه مزایده تعیین و اعلام نظر می‌گردد.اقلام بشرح زیر است:

ردیف    صورت اموال    تعداد    واحد    وضعیت    قیمت واحد    قیمت کل (ریال)

1    صندلی رستورانی پارچه صورتی رنگ با پایه چوبی سفید رنگ    168    عدد    مستعمل، خاک خورده، رنگ پارچه پریده، تعدادی شکسته    1.200.000    201.600.000

2    میز گرد غذاخوری چوبی    20    عدد    مستعمل، تعدادی شکسته    2.500.000                      50.000.000   

3    پایه گاز رستورانی استیل بدون کفه و متعلقات    2    عدد    مستعمل ناقص    5.000.000    10.000.000

4    یخچال ایستاده فاقد موتور    1    دستگاه    مستعمل فاقد موتور         10.000.000              10.000.000 

5    یخساز مانیتواک فاقد موتور    1    دستگاه    مستعمل فاقد موتور    30.000.000                  30.000.000

6    چرخ رستورانی    1    عدد    مستعمل    3.000.000                                                  3.000.000

7    سینک متحرک استیل تک لگنه    1    عدد    مستعمل    6.500.000                          6.500.000

8    باسکول مدل 301 شرکت ایرانکار بی‌نظیر طوس    1    عدد    مستعمل    10.000.000        10.000.000

9    تابلو روان تبلیغاتی تک رنگ قرمز یک متری    2    عدد    مستعمل           13.000.000    26.000.000

10    سطل زباله طرح استیل    1    عدد    مستعمل    1.500.000                                      1.500.000

11    میز اداری چوبی استیل قهوه‌ای طلایی    1    عدد    مستهلک    3.000.000                    3.000.000

12    تشت استیل    4    عدد    مستعمل    1.200.000                                                  4.800.000

13    میز 1×1 قهوه‌ای چوبی    27    عدد    مستعمل    2.500.000                                    67.500.000

14    لامپ هالوژن    50    عدد    مستعمل    500.000                                                    25.000.000

15    جاروبرقی سطلی بزرگ    1    دستگاه    مستعمل    12.000.000                                    12.000.000

16    تلویزیون شکسته پلاسما 51 اینچ سامسونگ مدل PS51D495A1M    1    دستگاه    شکسته    3.000.000    3.000.000

17    میز چوبی 2×1 اداری قهوه‌ای رنگ    1    عدد    مستهلک    2.000.000                                      2.000.000

18    صندلی طرح چرم قهوه‌ای    2    عدد    مستعمل    1.700.000                                                    6.800.000

19    فایل چوبی 50×50 سانت چهار کشویی قهوه‌ای کم رنگ    1    عدد    فرسوده شکسته    300.000    300.000

20    چرخ خیاطی قدیمی مارشال و سینکلایر    2    دستگاه    مستعمل قدیمی    5.000.000    10.000.000

21    یخچال استیل 5/2 متری بستنی    1    دستگاه    مستعمل    40.000.000    40.000.000

22    تانکر آب فلزی 2000 لیتری    1    عدد    مستعمل    15.000.000    15.000.000

                جمع کل (ریال)                                                        538.000.000

 

مقرر گردید  اموال مذکور در روز   یکشنبه  در تاریخ  1400/09/07            از ساعت    11/30       الی    12/00   در محل اموال  به نشانی خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه استانبول خیابان نوفل لوشاتو بن بست گوهرشاد پلاک 6 در از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد  مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. در غیر این صورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تأیید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد  شد. کسانی که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید  اموال  موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. ضمنا هزینه انتقال  به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیچ تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل اموال  مذکور ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت11:30لی12:00