فروش یک سری وسایل منزل

12700000

توضیحات

9909982666700515

140091460000472626
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف ملارد

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه 9901464 به موجب اجرائیه صادره از شعبه 5 حل اختلاف شهرستان ملارد له آقای / خانم محمد دلشاد علیه آقای / خانم حمید شیروانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 20/461/000ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 0/5 ریال بابت هزینه های اجرایی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است. حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر بوسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر گردیده مزایده در تاریخ 1400/9/11 از ساعت 9/00لغایت 9/30 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ملارد به فروش می رسد مزایده از قیمت 12/700/000ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از پرونده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه ظرف مبلغی که از سوی این مرجع تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز پرداخت ننماید پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد و در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای همان روز در ساعت اداری در همان ساعت و مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از مهلت مذکور یا اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا ضابطین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.محل انجام مزایده زیر زمین دادگستری ملارد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ملارد میباشد./

اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است : یک عدد یخچال به قیمت 9/000/000 ریال و یک دستگاه تلویزیون 21 به ارزش 400/000 ریال و مابقی طبق نظر کارشناسی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11ساعت9الی9:30