فروش یک سری وسایل منزل

585000000

توضیحات

9809980215300228

140068460000418619
اجراي احكام شعبه 251 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 

بموجب پرونده اجرائیه 990027/251  و دادنامه 9809970215300803مورخه 1398/04/30 صادره از شعبه  251  دادگاه حقوقی تهران محکوم له خانم طاهره زینالی اقدم فرزند میکائیل  و محکوم علیه اقای فرهاد نعمتی باغی فرزند علیرضادایر بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 11الی12 مورخ  1400/09/09 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  از طریق مزایده از قیمت پایه  (585/000/000 ریال ) نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است  یخچال  فریزر ساید  بای ساید  28  فوت  ال  جی به  مبلغ  350/000/000 ریال  وتلویزیون  ال  ای  دی  هوشمند  49  اینچ  ال  جی یکدستگاه 130/000/000 ریال  و  دو  تخته  فرش  ماشینی  6  متری  1050 شانه  تراکم  3000  فرش  پایار  دارای  سوختگی  2  تخته  25/000/000 ریال  وماشین  لباسشوئی مارک  ال  جی  8  کیلوئی  یکدستگاه  80/000/000 ریال  که  مجموعه  اقلام  اعلام شده مستعمل به مبلغ  585/000/000 ریال  تعین  ارزش گردیده است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت11 الی12