فروش یک سری وسایل منزل

66300000

توضیحات

140068920001315673

140068460000444540
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب اجراییه صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران له آقای مراد مرادی علیه آقای علی اکبر قازانچائی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5/555/630/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 277/781/500 ریال به عنوان نیم عشر دولتی لذا با تقاضای محکوم له ودر راستای اخذ محکوم به وسایل آشپزی رستوران مربوط به محکوم علیه توقیف که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده:

ارزش مجموع اقلام مستعمل توقیف شده ،به شرح صفحات بعدی ، با در نظر گرفتن جمیع جهات و ارزش عادله جهت قیمت پایه مزایده برابر با ششصدو شصت و سه میلیون ریال (ریال 663/000/000 )معادل با شصت و شش میلیون وسیصد هزار تومان (تومان66/300/000 )می باشد.

جمع کل (تومان)66/300/000 تومان تعیین گردیده و مقرر گردیده وسایل مذکور در تاریخ1400/9/30 ساعت 13 الی 13/30 از طریق مزایده در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا به فروش برسند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد.ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.اقلام کارشناسی شده پیوست نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد.

1 –کامپیوتر با مارک ام اس ای مدل 3160 به سال ساخت 2013  تعداد یک عدد قیمت 1/000/000 تومان

2 –چند کاره (پرینتر ، اسکنر ،کپی)مارک سامسونگ سال ساخت 2016 تعداد یک عدد 4000/000 تومان

3 –یخچال کوکاکولا تعداد 4 عدد 4000/000 تومان

4 –دستگاه فر رستورانی 1 عدد 2000/000 تومان

5 –یخچال تاپینگ 1 عدد1500/000 تومان

6 –گریل رستورانی 1 عدد 1500/000 تومان

7 –گاز رستورانی 4 شعله 1 عدد 1500/000 تومان

8 –سرخ کن رستورانی 2 عدد 2000/000 تومان

9 –کباب پز رستورانی 1 عدد 1000/000 تومان

10 –یخچال ایستاده با بدنه استیل چهار درب 2 عدد 7000/000 تومان

11 –سینک ظرفشویی رستورانی 1 عدد 1000/000 تومان

12 –چرخ گوشت قدیمی 1 عدد 500/000 تومان

13 –ترازوی دیجیتال مارک محک مدل 11000 یک عدد 400/000 تومان

14 –ماکروفر مارک سامسونگ ساخت 2016 یک عدد 1000/000 تومان

15-میز گرد 2 عدد 600/000 تومان

16 –میز مستطیل شکل 8 عدد 2/800/000 تومان

17 –صندلی 50 عدد 7500/000 تومان

18 –اسپلیت مارک جنرال 2 عدد 16000/000 تومان

19-میزو صندلی آهنی 30 عدد 6000/000 تومان

20 –سردخانه بالی صفر درجه در ابعاد (متر)3*2*3 یک عدد 5000/000 تومان

جمع کل 66/300/000 تومان .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت13 الی13:30