فروش یک سری وسایل منزل

26300000

توضیحات

140091920001223699

140091460000480445
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش چهاردانگه

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

 مزایده اموال منقول – نوبت اول

بموجب اجرائیه به شماره  140091420000504325 و دادنامه شماره 140091390004670936 از شعبه دوم شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه در پرونده به کلاسه140000104 اجراش مطروحه در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه علیه آقای ابوالفضل رضایی بعنوان محکوم علیه که مجموعا” بابت محکوم به و نیم عشر دولتی محکوم است به پرداخت مبلغ 88/750/000 ریال در حق محکوم له آقای قنبر حشمتی آذر و صندوق دولت ؛ که در این خصوص حسب معرفی اموال محکوم علیه به شرح ذیل توقیف وتوسط کار شناس منتخب این این اجرا به قیمت 26/300/000ریال مقوم گردیده است اموال توقیفی با مشخصات مشروحه زیر روز یک شنبه  مورخ 1400/09/14راس ساعت 15:30 الی 16بعد از ظهر در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش چهاردانگه بفروش برسد  و افرادی که مایل به شرکت در مزایده می باشند، در تاریخ فوق الذکر به اجرای احکام مدنی مراجعه و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.

مشخصات اموال :

1- تختخواب دونفره مستعمل با تشک مستعمل به ارزش 30000000 ریال

2- یخچال دو درب ایرانی فروزان مستعمل به ارزش 7000000 ریال

3- اجاق پنج شعله مستعمل به ارزش 15000000 ریال

4- پنکه شکسته و مستعمل به ارزش 500000 ریال

5- مانیتور برقی شکسته و مستعمل به ارزش 100000 ریال

6- مقداری لوازم آرایش تاریخ گذشته –

7- فرش ماشینی مستعمل و پاره پاره به ارزش 500000 ریال

8- سشوار شکسته –

9- تابلو مستعمل و اسباب بازی به ارزش 200000 ریال

10- مقداری لباس مستعمل و غیر بهداشتی و فاقد ارزش

11- لوازم پخت و پز استکان و نعلبکی به ارزش 0 ریال

12 مقداری لوازم مستعمل به ارزش 0 ریال

جمعا به ارزش 26/300/000 ریال

مزایده در تاریخ و راس ساعت تعیینی فوق الذکر ازمبلغ پایه مبلغ کارشناسی به ارزش 26/300/000ریال شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بصورت کلی فروخته می شود و10 درصد ثمن مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از طرف خریدارباید به حساب سپرده دادگاه واریز گردد . و در صورت عدم واریز مابقی مبلغ مزایده توسط برنده مزایده  ، مبلغ ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط میگردد.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا پنج روز قبل از مزایده می توانند به این دفتر مراجعه نمایند .ضمنا به منظور شرکت در مزایده همراه داشتن کارت ملی و مبلغ ده درصد قیمت پایه مزایده به صورت چک بانکی تضمین شده به نام اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف چهاردانگه و خود شخص شرکت کننده(به نام دوطرف) یا به صورت نقدی الزامی است .

دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش چهاردانگه – علي ولي زاده

 

استان تهران – چهاردانگه – خيابان شهداي سديد خ صاحب الزمان (عج) جنب دادگاه چهاردانگه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت15:30الی16