فروش یک سری وسایل دندانپزشکی

1970000000

توضیحات

9809982161601000

140068460000439612
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول- تجهیزات پزشکی

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972161600651 مورخه ي 1400/03/24 صادره از شعبه 80 و  اجراییه اجراییه شماره ی 140068420000195639 محکوم له آقای ولی اله پارسانیا فرزند قلی علیه محکوم علیه آقای بهروز نجاتی آتانی فرزند اسمعلی مبنی بر 1/980/500/000 ریال اصل خواسته ،  اموال مربوط به محکوم علیه توقیف شده و از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

1-یونیت دندانپزشکی با صندلی و تابوره مارک farino   به تعداد 4 عدد فاقد شماره سریال قیمت هر عدد 250/000/000 ریال جمعا به مبلغ 1/000/000/000 ریال

2-رادیوگرافی دندان fp-radiohogy-port-x-lla-ferix708 به شماره سریال 86232 یک عدد به رزش 200/000/000 ریال

3-اتوکلاو دندانپزشکی getidy-jq-18  به شماره سریال 201308052 یک عدد به ارزش 300/000/000 ریال

4-کوره دندانسازی autotherm300-koushan-fan-par-co به شماره سریال 271-12 یک عدد به ارزش 250/000/000 ریال

5-کوره دندانسازی godaze-saz-fur-nace به شماره سریال 9801353004 یک عدد به ارزش 22/000/000 ریال

تمامی اقلام مستعمل و با طول عمر هفت یا هشت سال می باشد و همگی در حال کار و سالم می باشند

جمع ارزش اقلام فوق 1/970/000/000 ریال است.

که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر تمامی اقلام موصوف  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/17راس ساعت 08:00 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از اموال موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد 

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت8