فروش یک سری وسایل اموزشی

200000000

توضیحات

9809980915601188

140091460000466719
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
((آگهی مزایده اموال منقول))

 

موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 9903269/607/1 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران بموجب اجرائیه های صادره از شعب 607 و 619 و 610  و 640 و632 شورای حل اختلاف منطقه 12 و 13 تهران له آقای وحيد سليماني زاده  علیه آقایان اميرحسين گچ كار – سيدامين حسيني متضامنا محکوم به  مبلغ 1/472/276/979 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 73/613/848 ریال بابت نیم عشر اجرایی .علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آن را نموده است که عبارتند از: کتب توقیف شده طی سه مرحله با در نظر گرفتن قیمت پایه 20درصد نسبت به قیمت درج شده در کتاب ها -سی دی آموزشی 200 عدد – میز کتاب 10عدد – قفسه کوچک فلزی 4 عدد – پایه های آلومینیومی چادر(114/40 متر) – چادر ضایعاتی  (همگی به ارزش 305/652/800 ریال معادل سی میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و دویست و هشتاد تومان) – کتب توقیفی( به ارزش 200/000/000 ریال معادل بیست میلیون تومان)  لذا مقرر شده اموال منقول موصوف در تاریخ 3/ 9/ 1400 روز چهارشنبه  ساعت 10:30 در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف 12-13 تهران واقع در دروازه شمیران خیابان همایون ناطقی شورای حل اختلاف 12و 13  از طریق برگزاری مزایده بفروش برسد. و  با در نظر گرفتن موقعیت فعلی بازار و رکود حاکم بر آن و وجود ویروس کرونا و عدم برپایی نمایشگاه ها و حراجی های کتاب در حومه میدان انقلاب و مقابل دانشگاه تهران و مراکز پخش که کتب عمومی عرضه می نمایند  و عدم تمایل به خرید نقدی فروشندگان کتاب قیمت فعلی پایه نقدی در مزایده جمعا از قیمت پایه کارشناسی شده به میزان 505/652/800 ریال معادل (پنجاه میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و دویست و هشتاد تومان ) طبق نظریه کارشناسی شماره 1400/21 مورخ12/ 7/ 1400 شروع و به هرشخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنها نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر مابقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از موعد مقرربه این واحد اجرا مراجعه تا ترتیب اطلاعات بیشتر داده شود.

دادورزواحد اجراي احكام مدني مجتمع شماره سيزده شوراي حل اختلاف شهر تهران – مسلم خانی

تهران- ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)- خيابان شهيد همايون ناطقي- مجتمع شماره 13 شوراي حل اختلاف استان تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت10:30