فروش یک سری قالی و قالیچه

10620000000

توضیحات

9809982163901464

140068460000419429
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 000742/ج2 موضوع محكوميت محكوم عليها آقايان  آريا بهاري – سام بهاري – راد بهاري – مرتضي فضل اللهي – رضا سليمي مبني بر پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 85/700/000 ريال بابت هزينه تمبردادرسي ومبلغ2/610/000ريال ومبلغ2/610/000ريال  بابت تعرفه خدمات و بابت حق الوكاله وكيل ومبلغ5/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس ومبلغ4/959/016/393ريال بابت خسارت تاخيرتاديه مجموعا”مبلغ5/134/326/393ريال در حق محكوم له خانم اعظم اكبري سراسيا  و مبلغ 256/716/319 ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له اموال منقول متعلق به محكوم عليه توقيف؛ اموال موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

   شماره بايگاني 000742، خواهان سركار خانم اعظم اكبري سرآسيا و خوانده آقايان راد، سام و آريا بهاري، گزارش كارشناسي به شماره ك/ق/25 تاريخ 20/6/1400 تقديم مي شود قيمت و مشخصات فرش هاي كارشناسي شده به شرح جدول ذيل مي باشد: 1- قاليچه نقشه اراك زمينه سورمه اي، حاشيه صورتي، طرح واگيره، ريشه ها چايي شور شده و سست شده بودند. داراي مارك بهاري رجشمار 35، ابعاد222*152، قيمت 7.200.000 تومان 2- قاليچه سمنان كهنه پشم خودرنگ، ريشه ها ريخته سطح فرش داراي ساييدگي، ريشه ها ريخته و سطح فرش دو رنگي مشاهده شد. رجشمار30، ابعاد 140*228، قيمت 3.000.000 تومان 3- قاليچه ليليان، چله پشم، زمينه سورمه اي، طرح كهنه و نوبافت ، رجشمار 35، ابعاد 197*143، قيمت 4.000.000 تومان 4- قاليچه مزلقان، زمينه لاكي ، ترنج سورمه اي،ريشه ها ريخته، رنگ دويدگي در سطح فرش مشاهده شد. شيرازه ها سالم، رجشمار 42، ابعاد135 *210، قيمت1.500.000 تومان 5- پشتي بختيار، رنگ زمينه، حاشيه: كرم و قهوه اي، قيمت300.000 تومان 6- قالي بختيار داراي 2 ترنج، لاكي- سرمه اي، ريشه ها ريخته و كمي آثار بيدخوردگي مشاهده شد. رجشمار 30، ابعاد 281*132، قيمت1.200.000 تومان 7- پشتي بختيار، قيمت300.000 تومان 8- پشتي دست باف ميانه، لري باف، قيمت300.000 تومان 9- قاليچه زرع و نيم طرح ناظم، داراي رفو و مرمت، ريشه ها ريخته. رنگ زمينه طلايي و حاشيه قهوه اي رجشمار 50، ابعاد 164*114، قيمت1.000.000 تومان 10- جفت قاليچه يزد، طرح دسته گلي، ريشه و شيرازه سالم ولي ريشه ها بعدا اضافه شده است. ابعاد 142*225، قيمت قيمت جفت 4.400.000 تومان 11- قاليچه قم، نقشه محرمات، حاشيه سبز، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 12- قاليچه قم، نقشه ترنجي، زمينه سرمه اي، حاشيه كرم، رجشمار 50 ، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 13- قاليچه قم، نقشه لچك- ترنج، زمينه عنابي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 14- قاليچه قم، نقشه لچك- ترنج، حاشيه زرشكي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.600.000 تومان 15- قاليچه قم، طرح هندسي لچك-ترنج، كف ساده قرمز، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.200.000 تومان 16- قاليچه قم، نقشه ترنج با واگيره دسته گلي، زمينه كرم، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.600.000 تومان 17- قاليچه قم، نقشه ترنج، زمينه سرمه اي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.600.000 تومان 18- قاليچه قم، نقشه لچك- ترنج، زمينه كرم، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.500.000 تومان 19- قاليچه قم، لچك- ترنج بوته، واگيره شاخه گل، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.300.000 تومان 20- قاليچه قم، طرح خشتي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.500.000 تومان 21- قاليچه قم، لچك- ترنج هندسي ، زمينه عنابي، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.400.000 تومان 22- قاليچه قم، تصويري مادر و فرزند، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.300.000 تومان 23- قاليچه قم، محرابي قنديل دار طرح پرنده، رجشمار50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.000.000 تومان 24- قاليچه قم، طرح شكارگاه، زمينه كرم، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 25- قاليچه قم، طرح محرمات، حاشيه قهوه اي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 26- قاليچه قم، طرح خشتي، حاشيه قهوه اي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 27- قاليچه قم، طرح گنبدي، زمينه كرم ، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 28- قاليچه قم، طرح ترنجي ، زمينه لاكي، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 29- قاليچه قم، لچك- ترنج هندسي ، كف ساده قرمز، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.600.000 تومان 30- قاليچه قم، طرح پرنده، زمينه كرم، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.550.000 تومان 31- قاليچه قم، نقشه لچك- ترنج، زمينه قرمز، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.500.000 تومان 32- قاليچه قم، طرح درختي- پرنده، زمينه خاكستري، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.500.000 تومان 33- قاليچه قم، نقشه لچك- ترنج، زمينه روناسي، رجشمار50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 34- قاليچه قم، طرح گنبدي، زمينه سبز، رجشمار 50، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.700.000 تومان 35- قاليچه قم، لچك- ترنج هندسي كف ساده قرمز، رجشمار 45، ابعاد زرع وچارك، قيمت2.500.000 تومان 36- فرش بزرگ پارچه لچك- ترنج داراي مارك بهاري، داراي رفو و مرت شدگي و ريشه ها الصاقي، رجشمار 35، ابعاد600*350، قيمت 14.000.000 تومان 37- فرش بزرگ پارچه لچك-ترنج كاشان فرشچي، ريشه ها ريخته و نخ هاي پرز ساييده، رجشمار 45، ابعاد 460*328، قيمت 5.500.000 تومان مجموع 38 تخته فرش كه شماره 10 شامل دو جفت مي باشد، برابر است با يكصد و شش ميليون و دويست هزار تومان

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/10ساعت 10/15 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت10:15الی10:30