فروش یک سری شلوار مردانه

232056000

توضیحات

9409980226400537

140068460000418293
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه

بموجب اجرائیه شماره 9610420226400236مورخ1396/8/21صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران مضوع دعوی له عباس اسدی احدبیگلو فرزند یحیی علیه  محکوم علیه.محمداخباری کرم جوانی محکوم به پرداخت مبلغ 762/665/995ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له عباس اسدی احدبیگلو می باشد که حسب معرفی اموال از طرف محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ ذیل ارزیابی گردیده است.

ریاست محترم اجرای احکام شعبه 2  مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

در خصوص پرونده به کلاسه شماره بایگانی به شماره 9903138 فی مابین محکوم له عباس اسدی احمد بیگلو علیه محمد اخباری حسب دعوت اینجانب و ضمن مظالعه پرونده اطلاع از قرار کارشناسی با توجه به اموال ارایه شده 264 عدد شلوار جین لی پارچه فلامنت کشی اموال مورد بررسی قرار گرفت پس از بررسی های لازم و در نظر گرفتن وضعیت کنونی و نو، جنس و نوع آنها و همچنین شراییط بازار و سایر عوامل موثر در ارزیابی و قیمت گذاری اموال

1. تعداد 24عدد شلوار مردانه جین (lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزها و رینگ های مختلفی دارای چهار جیب و زیپ دنده پلاستیکی

2-تعداد 210 عدد شلوار مردانه جین (lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزهای (31-32-33-34-35-36) و رنگ های (یخی-روشن) دارای چهار جیب زیپ دنده پلاستیک

3- تعداد 30 عدد شلوار مردانه جین (lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزهای مختلف و رنگ (آبی تیزه) دارای چهار چسب و زیپ دنده پلاستیکی توقیف شده موجود در اموال در اختیار حافظ اموال

 

رئیس محترم شعبه 4 اجرای احکام مجتمع شهید بهشتی تهران

با سلام واحترام:

بازگشت به ابلاغیه کارشناسی شماره 9910442158000011 پیرامون پرونده کلاسه 970056 خواهان عباس اسدی احمد بیگلوو خوانده محمد اخباری، اینجانب در تاریخ 99/4/21 به شعبه مراجعه و با هماهنگی مدیرمحترم شعبه ، ضمن مطالعه و مداقه پرونده، در تاریخ 99/4/22 با هم اهنگی خواهان و امین اموال آقای ناصر غلامی اموال توقیفی بازدید میدانی بعمل آورده، ضمن تهیه تصویر و لیست برداری گزارش کارشناسی به شرح زیر به استحضار می رساند:

نظریه کارشناسی:

براساس مشاهدات عینی مشخص شد اموال توقیفی براساس اوراق پرونده شامل:

1- تعداد 210 عدد شلوار مردانه جین(lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزهای(31-32-33-34-35-36) و رنگهای (یخی روشن)، دارای 4جیب، زیپ دهنده پلاستیکی،توقیف شده می باشد.

2-تعداد 30 عدد شلوار مردانه جین (lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزهای مختلف و رنگ (آبی تیره) ، دارای 4جیب، و زیپ دنده پلاستیکی موجود می باشد.

3- تعداد24 عدد شلوار مردانه جین(lee) پارچه فلامنت کشی سنگ شور شده در سایزها و رنگهای مختلف دارای 4 جیب، و زیپ دنده پلاستیکی موجود است.

ارزش اموال فوق الذکر با درنظر گرفتن جمیع جهات به ویژه وضعیت رکورد حاکم بر بازار (بدلیل شیوع بیماری کرونا و نوسان قیمت ارز) ،محدودیت در تنوع رنگ و سایز، قیمت عمده، کیفیت معمولی در برش پارچه، چرخکاری و دوخت، بازاء هرعدد879000ریال و مجموعاً (264عدد) 232/056/000ریال ارزیابی می شود

کارشناس قیمت روز اموال موصوف را به مبلغ فوق الاشعار معین گردیده است مقرر گردید اموال مذکور در روز    چهارشنبه          تاریخ    1400/9/10      از ساعت   11   الی    11/30    در نشانی :تهران- خیابان سپهبدقرنی تقاطع خیابان سمیه-مجتمع قضایی شهیدبهشتی -طبقه 5واحد مزایده    از طریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود ، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 21712990080005 بنام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید و در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تایید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد .

 

اجرای احکام مدنی شعبه دومجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت11 الی11:30