فروش یک سری اموال

347100000

توضیحات

9909981065600206

140091460000476899
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره چهارده شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالی

ریاست محترم روابط عمومی دادگستری کل استان تهران

((آگهی مزایده اموال منقول ))

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 656 بشماره 9909971065600308  مورخ 99/03/27 موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 14/ش م/9901328 اجرای احکام مجتمع شماره 14 شورای حل اختلاف تهران له خدیجه سیری  علیه  محکوم علیه زهره غیاث آبادی فراهانی محکوم است به باتوجه به عدم تحویل اموال عین مستاجره علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول /غیرمنقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش انرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است: مزایده اموال به قیمت 347/100/000 ریال از طرف کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده است مزایده در روز شنبه تاریخ 1400/09/27 ساعت 12:30 به نشانی اتوبان امام علی ع کوچه بابائی غربی در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع 14 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده جمعا مبلغ 347/100/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار میباشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت12:30