فروش یک ساختمان سه طبقه سعادت اباد

15719000000

توضیحات

140068920000109640

140068460000408843
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0001067 له آقای حسام قاسمی نیا علیه آقای سیدحسین مدنی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ152/747/480314 ر یال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ15/137374/015  ریال(بابت  سه فقره پرونده 9901745=9901844=0001067) در حق صندوق دولت به همین منظور ملک  باقیمانده  پلاک ثبتی74/45532 بخش11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، سعادت آباد-خیابان صرافهای جنوبی، خیابان 29غربی، پلاک28 می باشد. مشخصات ثبتی : طبق مندرجات تصویر نامه اعلام بازداشت شماره 140085601145008935 مورخ 1400/06/  03 صادره از اداره ثبت سعادت آباد و نیز سایر مندرجات پرونده مربوطه ، ملک مورد ارزیابی شامل ششدانگ یک قطعه زمین ( با بنای احداثی ) به مساحت 222 متر مربع ، باپلاک ثبتی 45532 فرعی از 74 اصلی بخش 11 تهران با حدود اربعه شمالاً بطول 11/10متر به خیابان 12 متری ، شرقاً بطول 20 متر به ملک مجاور ، جنوباً بطول 11/10 متر به ملک مجاور و غرباً بطول 20 متر به ملک مجاور بوده و آقای سید حسین مدنی مالک شش دانگ ملک مزبور ذکر گردیده ودارای سه مورد بازداشت دائم به شرح ذیل می باشد : بازداشت به موجب دستور شماره 1399168014945120 مورخ 1399/10/30 صادره از شعبه 4 اجرای احکام مجتمع عدالت تهران، بازداشت به موجب دستور شماره 1399168014945657 مورخ 1399/10/30 صادره از شعبه 4 اجرای احکام مجتمع عدالت تهران، بازداشت به موجب دستور شماره 140068990009344850 مورخ 1400/02/26 صادره از شعبه 4 اجرای احکام مجتمع عدالت تهران. از نظر معاینه محلی : جهت بازدید به محل ملک مراجعه شد ولی اجازه رویت داخل ملک به کارشناس داده نشد و لذا موضوع طبق اعلام مورخ 1400/06/31 به استحضار مقام محترم قضائی رسید و دستور همراهی با مامور کلانتری صادر شد که مجدداً در تاریخ 1400/07/10در معیت مامور کلانتری به محل ملک مراجعه شد ، لیکن علی رغم اخطار مامور محترم کلانتری و توقف زیاد ، مجدداً اجازه رویت داخل ملک داده نشد و لذا موضوع مجدداً به استحضار مقام محترم قضائی رسید که النهایه دستور مقام محترم قضائی مبنی بر ارزیابی بر اساس معاینه کلی ملک و نیز مشاهدات صورت گرفته چهار کارشناس قبلی که داخل ملک را رویت نموده بودند صادر گردید . لذا بر این اساس : ملک مورد ارزیابی شامل یک بابا خانه مسکونی سه واحده می باشد که در سطح عرصه سندی 222 متر مربع با بر حدود 11 متر رو به معبر 12 متری مربوطه ، با بنای کل حدود 509 متر مربع ، بصورت جنوبی ساز با اسکلت فلزی و نمای سنگ در چهار طبقه احداث گردیده ، بنحویکه طبقه زیر زمین منفی 2 بصورت موتور خانه و طبقه زیر زمین منفی 1 بصورت یکواحد مسکونی و یکواحد پارکینگ و یکباب انباری بوده و طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی بوده و طبقه اول نیز دارای یکواحد مسکونی می باشد . همچنین فضای داخلی واحدها دارای یک هال پذیرایی ، دو یا سه اتاق خواب ، آشپرخانه و حمام و سرویس بهداشتی و دارای کفپوش سرامیک و پارکت و دیوار های نقاشی شده و پنجره های فولادی و گرمایش موتورخانه و شومینه و سرمایش کولر آبی بوده ودارای چهار انشعاب برق و یک انشعاب آب و یک انشعاب گاز می باشد.ازنظر پایانکار شهرداری: طبق مندرجات پرونده مربوطه ملک مزبور دارای پایانکار شماره 22115420 مورخ 1391/8/1 صادره از شهرداری منطقه 2 تهران با مساحت بعداز اصلاحی 220/89 مترمربع و بنای کل 509/42 مترمربع در چهارطبقه بوده بنحویکه زیرزمین دوم بصورت 16/60 منرمربع تاسیسات و زیرزمین اول بصورت یکواحد مسکونی به مساحت 125/85 مترمربع و یکباب انباری به مساحت 2/60 مترمربع و یکواحد پارکینگ به مساحت 18/47 مترمربع بوده و در هریک از طبقات همکف و اول نیز دارای یکواحد مسکونی هریک به مساحت 147 مترمربع بانضمام 10 مترمربع بالکن بوده و الباقی بنا فضای مشاعات طبقات می باشد.باتوجه به قیمت روز املاک مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعیت مکانی ملک موردنظر با پلاک ثبتی 74/45532 بخش11 تهران با مساحت عرصه سندی 222 مترمربع و مستحدثات مندرج در پایان کار  ، باتوجه به کاربری مسکونی، کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه، ارزش پایه ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی با کلیه منضمات و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصورت اصالت اسناد و امکان انتقال به غیر، در کل برابر سی و یک میلیارد و پانصد میلیون تومان (31/500/000/000 تومان) ارزیابی می گردد. لازم به ذکراست که در شرایط روز مزایده از طرف خواهان مدارکی ارائه گردید مبنی بر اینکه درحال حاضر ششدانگ ملک مزبور قابل مزایده نمیباشد لذا باتوجه به دستور تملیک مورخ 1400/6/13 صادره از شعبه محترم 4 اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت تهران به دفترخانه 574 تهران، در وضع موجود آنچه از ملک پلاک ثبتی 74/45532 بخش11 تهران (ملک موردارزیابی اخیر) درسهم خوانده باقی مانده و قابل مزایده است برابر 49/902 سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ  (معادل 2/994 دانگ مشاع از ششدانگ) بوده و این موضوع در ارزیابی اخیر لحاظ شده و لذا براین اساس ارزش مقدار سهم باقیمانده خوانده در ملک موردارزیابی و تحت شرایط بند1 فوق در کل برابر پانزده میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون تومان ( 15/719/000/000 تومان) ارزیابی می گردد(که از باقیمانده ملک مذکورقدرالسهم بابت وصول نیم عشر طبق نظر کارشناس 0/288 دانگ مشخص گردیده که به نام  برنده مزایده پس از پرداخت نیم عشر اجرایی مذکورو قدرالسهم باقیمانده بابت محکوم به 2/706 دانگ مشاع عرصه و اعیان میباشد )  . مزایده در تاریخ روز 1400/09/01  از ساعت 8:00 الی9:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                        مدیر شعبه چهارم اجرای احکام عدالت-فعله گری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/01ساعت8الی9