فروش یک د ستگاه اپارتمان مسکونی شش دانگ تهران خ جمهوری

15000000000

توضیحات

9709982140600953

140068460000420623
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم)

به موجب پرونده ضبط وجه الوثاقه كلاسه 9900157 صادره از شعبه اول اجراي احكام کیفری دادسراي عمومی و انقلاب ناحيه شش تهران كه منجر به صدور دستور ضبط وجه الوثاقه به مبلغ 1/500/000/000 ریال گرديده ششدانگ عرصه و اعیان ملک ششدانگ يك دستگاه آپارتمان اداري به شماره پلاک ثبتی 13 فرعي از 437 اصلي قطعه 12 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 25 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران ملكي وثیقه‌گذار آقای مجتبی احمری بخشایش فرزند علی اصغر به نشانی: تهران ، خيابان جمهوري ، خيابان ميرزا كوچك خان ، بن بست اول ، پلاك 39 ، طبقه دوم ، سمت شمال مياني ، واحد 12 توسط هیات سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده در روز ‌بکشنبه مورخه 1400/09/14 از ساعت 9/30 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده می بایست پنج روز قبل از برگزاری مزایده درخواست خود را جهت بازدید از ملک به این اجرا ارائه نماید.

الف – مشخصات ثبتي ملك : ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان اداري واقع در سمت شمال مياني طبقه دوم به مساحت 39/5 متر مربع به شماره 13 فرعي از 437 اصلي قطعه 12 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 25 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران بانضمام انباري قطعه 8 تفكيكي به مساحت 28/7 متر مربع واقع در طبقه منفي يك كه در سمت غرب انباري محل سرايداري ميباشد و پاركينگ اداري قطعه 8 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع واقع در طبقه منفي دو كه در سمت شرق نورگير راه پله ميباشد داراي سند مالكيت به شماره سريال 290725 سري الف سال 97 به نام آقاي مجتبي احمري بخشايش ثبت و صادر و تسليم گرديده است . همچنين كد پستي واحد 1131665174 ميباشد .

ب – مشخصات فني اعياني : واحد مذكور در سمت شمال مياني طبقه دوم ساختماني 7 طبقه ( 3 طبقه زيرزمين شامل پاركينگ و انباري + همكف شامل 2 واحد تجاري و 2 واحد اداري + 3 طبقه اداري 6 واحدي روي آن ) با قدمتي حدود 12 سال واقع است و نماي ساختمان از سنگ و آجر ميباشد . واحد يك خوابه و از طرف شمال غربي و شرقي داراي نورگير بوده ، كف سنگ و ديوارها نقاشي شده و پارتيشن بندي ، داراي آسانسور ، انباري و پاركينگ ، سيستم گرمايشي پكيج و سيستم سرمايشي كولر است . همچنين ملك داراي انشعابات آب ، گاز و برق ميباشد و در حال حاضر واحد جهت خدمات موبايل مورد بهره برداري اداري ميباشد .

ج – سوابق و مستندات :1- سند مالكيت به شماره سريال 290725 سري الف سال 97 2- نامه شماره 139885601049002733 مورخ 98/2/10 اداره ثبت اسناد و املاك وليعصر تهران 3- گزارش كارشناسي شماره 18-1400/2 مورخ 98/02/18 4- ساير مدارك

د- نظريه كارشناسي : با عنايت به اسناد و مدارك منظم در پرونده و با توجه به وضع و موقعيت محل ، كاربري ، مساحت واحد اداري و با توجه به اوضاع و احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و در صورت صحت و اصالت اسناد ارائه شده ، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ادارات و سازمانهاي دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن معارض و منع قانوني در نقل و انتقالات ، ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي ( آپارتمان اداري ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 15/000/000/000 ريال ( معادل يك ميليارد و پانصد ميليون تومان ) برآورد ميگردد .

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران – مرتضي صالحي مرزيجراني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9:30الی10