فروش یک دستگاه کامیون بنز سفید

35000000000

توضیحات

9909982613200770

140068460000423211
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج  بشماره 0000030  مورخ 26/7/1400 محکوم علیه امیر اشراقی فرزند علی محمد  محكوم است به ‌پــرداخت تعداد64عددسکه تمام بهار آزادی  به عنـــوان محکوم به در حـــق محکوم له نرگس جلیلوند با وکالت خانم فریبا همایونفرد  ونيز پرداخت مبلغ 320.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولی به شرح مشخصات وسیله نقلیه براساس اسناد یک دستگاه کامیون کشنده بنز 2*4-36/S18431AXORمدل 1395سفید رنگ و ظرفیت 42تن و تعداد سیلندر 6 و تعداد محور 2 و تعداد چرخ 6 و شماره موتور 0302440  C457937 وشماره شاسی 904667B 9440325NAB به شماره انتظامی 457ع 34ایران 44 می باشد .وضعیت ظاهری و فنی خودرو از حیث فنی به علت غیر فعال بودن باطری موتور خاموش به ظاهر سالم می باشد از حیث ظاهری و اتاق به علت توقف چندین سال در توقفگاه رو باز و قرار گیری در مقابل مستقیم آفتاب و نور  خورشید و سرما لاستیک ها فرسوده موتور نیاز به تعمیر و سایر هزینه های جانبی از قبیل خرید باطری  و غیره  می باشد و اما بدنه سالم و فاقد تصادف و خوردگی می باشد .بیمه شخص ثالث به رویت رسید در این مدت توقف درپارکینگ بیمه ندارد .از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله کارشناس رسمی دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 35.000.000.000ريال رزیابی وتعيين گرديده است. بنابراین مقرر گردید . اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ 20/9/1400 از ساعت 9الي 9:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی9:30