فروش یک دستگاه چاپ افست چهاررنگ

15300000000

توضیحات

9709982161201189

140091460000474189
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي
باسمه تعالي

آگهی مزایده مال منقول مرحله دوم

 پرونده کلاسه 0000846 نیابت واصله از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران له : سيامک گذرخواه و عليه : محمد خير خواه مبنی بر محکومیت محکوعلیه به میزان 6/362/085/239 در حق محکوم له  و مبلغ 366/839/630 ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت مال توقیف شده به مبلغ 15/300/000/000 ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در تاریخ1400/9/11  ساعت 10 صبح در اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار واقع در تهران شهریار – شهرک اداری – مجتمع دادگستری شهریار طبقه همکف واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرا اتاق  82-85-83 که اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد،طالبین میتوانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده ودر صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش فی المجلس به صورت نقدی یا چک تضمین شده بانکی ملی از خریدار اخذ و درصورت عدم وصول هرگونه اعتراضی در مهلت قانونی و واریز کل مبلغ مورد مزایده و انجام تشریفات قانونی  اموال به وی تحویل خواهد شد .محل نگهداری مال توقیفی به آدرس شهریار – شهرک صنعتی گلگون -خ  اول پلاک 7 . اموال توقیفی به شرح زیر می باشد:

نوع ومشخصات اموال مورد يک دستگاه چاپ افست چهار رنگ رولند 200 تيپ 204 بشماره b30097 مدل MAN ROLAND 204E بشماره سريال 30097 ساخت سال 2002 کشور آلمان ابعاد چاپ دستگاه 50* 70 سانتيمتر ميباشد دستگاه حسب اعلام نظر هئیت سه نفره کارشناسان سالم و آماده به کارو استفاده می باشد ، دستگاه مورد نظر به ميزان  15/300/000/000ريال ارزیابی شده است. ضمنا”چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز ودر همان ساعت انجام خواهد شد.


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم – نادر توكلي

استان تهران – شهرستان شهريار – بلوار امام خميني – شهرك اداري – دادگستري شهرستان شهريار

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11ساعت10