فروش یک دستگاه پمپ انتقال بتون زمینی

1600000000

توضیحات

9309982834200459

140068460000444810
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(2)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان تاکستان(استان قزوین )  بشماره 9900401 مورخ 12/7/1400 محكوم علیه جهاندوست اشرافی  فرزند فرخ محکوم است به ‌پــرداخت مبلغ1.940.000.000  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له عباس عرجینی فرزند محمد  ونيز پرداخت مبلغ 97.000.000ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح موضوع کارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده یک دستگاه پمپ انتقال بتون زمینی مارک SCHWING  ساخت آلمان با موتور دیزل 8 سیلندر خورجینی مارک DEUT2 با شماره موتور K2403422R با ارتفاع بتون دهی 90متر بصورت مستعمل . اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ  1.600.000.000 ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز  یکشنبه مورخ28/9/1400از ساعت 12الي 13 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- خیابان خاوران اتوبان امام رضا قبل از خروجی پاکدشت(سه راه سیمان-گلخانه) –گاراژ ساحل به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت12 الی13